A szöveg időállapota: 2000.IV.28. - 2000.VII.17.
Időállapot váltás: 2000.IV.28. - 2000.VII.17.
2000.VII.18. -


15/2000. (IV. 28.) KT számú rendelet

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló többször módosított 11/1996. (V. 29.) KT számú rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján az Egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 11/1996 (V. 29.) KT számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében az 1993. évi III. törvény rendelkezésinek megfelelően meghatározza Gyomaendrőd Város egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátási formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, az önkormányzati pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait, továbbá segítse elő az aktív korú nem foglalkoztatottak és ellátásban nem részesülők önfenntartó képességének megteremtését és tartós foglalkoztatásuk elősegítését.”

2. § A R 8. § (3) bekezdése első francia bekezdésének szövege az alábbiakra módosul:

„8. § (3) - munkanélküli ellátását, jövedelempótló támogatását és az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezését azért szüntették meg, mert a Munkaügyi Központtal vagy az Önkormányzattal nem működött együtt,”

3. § A R 21. §-ának rendelkezése az alábbiak szerint módosul.

„21. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Szt. 32/B. - 32/E. §-aiban foglaltak szerint időskorúak járadékát, és a 37/A. - 37/G. §-aiban foglaltak szerint rendszeres szociális segélyt állapít meg.

(2) Az aktív korú nem foglalkoztatottak részére rendszeres szociális segély abban az esetben állapítható meg, ha vállalja az Önkormányzattal és a Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével az együttműködést és ennek keretében részt vesz a Kirendeltség által szervezett a segélyben részesülő munkavállalási esélyeit javító programokon, továbbá elfogadja az együttműködés keretében a részére írásban felajánlott állást.

(3) Az együttműködés vállalásáról a kérelmezőnek a segély megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor írásban kell nyilatkozni. A kérelmet az erre rendszeresített, a polgármesteri hivatalnál átvehető, formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) Amennyiben a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a segély folyósítását meg kell szüntetni. A segély ismételt megállapítása a megszüntető határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónap elteltével kérhető. A fentiek szerint kell eljárni akkor is, ha az együttműködés keretében felajánlott állást a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg és a segélyezett nem kezdeményezi az MTK 199. §-ában meghatározott jogvitát.

4. § A rendelet 2000. május 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelet hatályba lépése előtt már megállapított jövedelempótló támogatásokra a megállapításkor hatályban lévő önkormányzati rendelet szabályai az irányadóak.Ezzel az időponttal egyidejűleg a R 1. § (2) bekezdésének c.) pontja, a 45. § -a és az azt megelőző „Munkanélküliek jövedelempótló támogatása” cím hatályát veszti.