A szöveg időállapota: 1995.XI.6. - 1998.IV.2.
Időállapot váltás: 1995.XI.6. - 1998.IV.2.
1998.IV.3. -


27/1995. (XI. 6.) KT számú rendelet

az önerős lakossági közműépítések támogatásának feltételéről és eljárási rendjéről szóló 15/1993. (IV. 20.) KT számú rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló LXV törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az önerős lakossági közműépítések támogatásának feltételéről és eljárási rendjéről szóló 15/1993. (IV. 20.) KT rendelet / a továbbiakban: R/ módosításáról az alábbiakban rendelkezik.

1. § A R. 2. § az alábbiakban módosul:

"A közműépítők támogatásának mértéke

a./- Útépítés

aa./Az utca teljes közművesítettsége / víz, gáz, szennyvíz /esetén a 23/1994. (VI. 17.) KHVM sz. rendeletben meghatározott útügyi hatósági eljárások aktuális értékének megfelelő összeg és a beruházás tervezett kivitelezési összegének 20 %-a.

ab./Amennyiben az utca nem teljesen közművesített, a 23/1994. (VI. 17.) KHVM sz. rendeletben meghatározott útügyi hatósági eljárások aktuális értékének megfelelő összeg.

b./- gázvezeték építés

ba./Amennyiben a lefektetett cső átmérője 32-es 50 Ft/fm

bb./Amennyiben a lefektetett cső átmérője 63-as 100 Ft/ fm

2. § A R. 3. § -ának " közművei" szövege helyébe a " szennyvíz rendszer" szövege lép.

3. § A R. 5. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi mondatrésszel

" mind a tervezésre, mind a teljes kivitelezésre vonatkozóan"

4. § A R. 6. § -ának (1) (2) és (3) bekezdése az alábbiakban módosul:

"(1) A közműépítők támogatási kérelmüket a közösség képviselői útján legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31.-ig nyújthatnak be a Polgármesteri Hivatalhoz.

(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az építeni kívánt közmű megnevezését, hosszát, a csatlakozni kívánok számát, az előzetesen becsült bekerülési összeget, a saját anyagi forrás nagyságát igazoló a csatlakozók által aláírt nyilatkozatot.

(3) Olyan közmű építése esetén, amelyhez az önkormányzat kiviteli terveket nem biztosít, / út, gáz stb. / a beruházás teljes költségébe a tervkészítés költsége is elszámolható. "

5. § A R. 6. § -ának (4) bekezdésében szereplő - " a pályázati határidőt követően " szöveg helyébe " a tárgyévi költségvetés végleges elfogadását követő " szöveg lép.

6. § A R. az alábbi 8. § -al egészül ki:

8. § (1) Önkormányzati tulajdonban lévő elosztó gázvezetékre utólagosan csatlakozni csak akkor lehet, ha az egyénileg csatlakozni kívánó 10.000.-Ft gázépítési hozzájárulást fizet be az önkormányzat egyenszámlájára.

(2) Az utólagosan csatlakozó egyéni elbírálás alapján részletfizetési kedvezményben részesülhet annak tudomásul vételével, hogy nemfizetés esetén az önkormányzat a gázszolgáltatást megszüntetheti. A részletfizetés időtartama 6-10 hónap lehet.

(3) Az önkormányzati tulajdonban lévő elosztó gázvezetékhez elosztó vezetéket csatlakoztatni csak akkor lehet, ha az épülő elosztó vezetékhez csatlakozók számának megfelelő gázépítési érdekeltségi hozzájárulást fizet be a társulás az önkormányzat egyenszámlájára.

(4) Utólagos gázcsatlakozó kiépítésére csak érvényes kiviteli terv alapján lehetséges. Az utólagos csatlakozáshoz területfelhasználási, szükség esetén útátfúrási engedélyt kell kérni az önkormányzattól és a kiépült csatlakozót geodéziailag be kell méretni. "

7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.