A szöveg időállapota: 2014.XI.29. -
Időállapot váltás: 1991.XII.23. - 1992.III.15.
1992.III.16. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2014.XI.28.
2014.XI.29. -


24/1991. (XII. 23.) KT rendelet

a városi címer és zászló használatáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a városi identitás megteremtése érdekében - megőrizve a városalapító települések sajátos történelmi szimbólumait - az önkormányzati jelképekről és azok használatának szabályairól az alábbiakban rendelkezik.

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A címer leírása

1. § (1) A kerekített oldalú háromszögű pajzs vörös mezőjében a pajzsfő és a pajzsderék eleje és közepe metszésében aranyszínű szívből sarjadó három arany liliom ível a címertest szélei felé. Alatta a pajzsderék, a pajzstalp hátsó széléből és metszéséből előtűnő három ezüst folyó találkozásában a pajzs első széle felé mutató nyílvessző árnyéka.

(2) A gyomai címer szívalakjából szétágazó háromszálú liliom az endrődi címer heroldalakjának - egyben a templom és a település védőszentjének - a fiatalon meghalt Árpádházi Szent Imrének a jelképe. A három folyó találkozása az ősi települések közös életterét a Hármas-Köröst szimbolizálja. A XVIII. századi címerek jelképeinek egyesítése őrzi a külön múlttal bíró elődökből fakadó sajátosságot, és utal a közös jelenre. A címerpajzs vörös mezőjének fekete kuntúrral, arany és ezüst színben megjelenő címerrajzai a címerek klasszikus és nemes mázai.

A zászló leírása

2. § A városi zászló alapszíne kék, a rojt színe ezüst. A zászló középső részén helyezkedik el a település címere és fölötte - a címer szélességének megfelelő térközben - van feltüntetve a város neve, nagybetűkkel fekete színben.

II. Fejezet

A címer és zászló használatának szabályai

A címer és zászló használatának köre

3. § (l) A városi címer csak díszítő és utaló jelképként használható fel.

(2) A város címere alkalmazható különösen:

a.) a város képviselő-testületének meghívóin,

b.) az önkormányzat és szervei felhívásain, programjain, tervein,

c.) a város történetét, jelenét, stb. feldolgozó kiadványokon, és a településre utaló emléktárgyakon,

d.) az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és emlékérmeken,

e.) nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában,

f.) az önkormányzat szervei által használt levélpapíron; kivéve a hatósági eljárás során keletkező írásos dokumentumokat,

g.) a város kiemelkedő helyi rendezvényein, ünnepségein; jelentősebb kulturális és sportesemények emléknapjain, jelvényein, érmein,

h.) a városi intézmények emblémáin.

(3) A város címere egyes esetekben hozzájárulással felhasználható nem önkormányzati szervek által is.

4. § (1) A városi zászló használható:

a.) nemzeti ünnepek alkalmával,

b.) az önkormányzat ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával,

c.) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,

d.) a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék és cserezászlóként.

(2) A város díszzászlóját a városháza épületében kell elhelyezni.

4. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendje1

4/A. §2 (1) Nemzeti Ünnepeken a Hősök terén és a Szabadság téren fel kell vonni Magyarország zászlaját.
(2)3 A Szabadság tér, Kner tér, Hősök útja által határolt területet, a Fő utat teljes hosszában, valamint a Fő úttól az új Városházáig vezető utat és a Hősök terét nemzetiszínű zászlókkal kell fellobogózni.

(3) A fellobogózás kezdő és záró időpontját a Polgármester egyedi utasítással határozza meg.

(4) A (2) bekezdésben foglalt fellobogózás költségviselője és kivitelezője a köz- és zöldterületek gondozását alapító okirata szerint ellátó önkormányzati gazdasági társaság.

A címer és zászló használatának módja

5. § (1) A városi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni és csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr, stb.) jelentkezzék.

(3) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.

(4) A címer fekete-fehér vagy a tárgy anyagának színében történő előállítása esetén a vörös színt függőleges vonalazással, arany színt pontokkal, az ezüst színt üres mezővel lehet lejezni.

(5) A címer védjegyként, illetve elemei önállóan nem használhatók.

(6) Tilos a címer és zászló alkalmazása olyan termékeken, amelyek a jó ízlést és a közerkölcsöt sértik!

6. § (1) Az állami és városi címer együttes használata esetén az állami címernek - elhelyezésével, méretével, stb. - elsőbbséget kell biztosítani.

(2) A városi zászlót a nemzeti színű zászlóval együtt úgy kell kitűzni, hogy a köztársaság zászlajának jelentőségét ne csökkentse. A városi zászló a köztársasági zászlót nem helyettesítheti.

A címer és zászló előállításának, használatának és forgalombahozatalának közös szabályai

7. § (1) A városi címer és zászló kereskedelmi és reklám célú előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezheti.

(2) A polgármester által kiadott engedély meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat.

(3) A címer és zászló előállítására, használatára, illetőleg forgalombahozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy (kiadvány) mintapéldányát is.

(4) Kereskedelmi és/vagy reklámcélú felhasználás esetén díjat kell fizetni. A díj mértéke a bruttó árbevétel 5 %-ánál kevesebb nem lehet. A felhasználásra irányuló szerződést a polgármester köti meg.

III. Fejezet

VEGYES ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

8. § 4

9. § E rendelet 1992. január 1-én lép hatályba, egyúttal Gyomaendrőd Városi Jogú Nagyközség Tanácsa 4/1988. (V. 12.) sz. rendelete hatályát veszti.

10. §5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.


1
A címet és a 4/A. §-t beiktatta a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. május 1-től.
2
A címet és a 4/A. §-t beiktatta a 19/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. május 1-től.
3
Módosította: 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. november 29-től.
4
Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2012. május 1-től.
5
Beiktatta: 16/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet 1. §.