A szöveg időállapota: 1991.V.17. - 1993.IX.21.
Időállapot váltás: 1991.V.17. - 1993.IX.21.
1993.IX.22. -


5/1991. (V. 17.) KT számú rendelet

[lakásrendelet]

Gyomaendröd Város Önkormányzata a 109/1990. (XII. 10.) számú Korm. rendelettel módosított 106/1990. (XII. 26.) MT számú rendelet 10. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez, lakásbővítéshez, lakás karbantartáshoz, vagy lakáscélú kölcsön törlesztőrészleteinek megfizetéséhez az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A támogatást azok a személyek kérhetik, akik állandó gyomaendrődi lakosok.

2. § A támogatás kamatmentes hitel és vissza nem térítendő támogatás formájában adható. Családonként a támogatás együttes összege a a 150.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.

(1) A támogatást elsődlegesen az első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez kell biztosítani.

(2) Nem részesíthető támogatában:

a./ Akinek már saját tulajdonú lakása volt, vagy üdülője van, és saját erőn kívül 200.000.- Ft-ot meghaladó vagyontárggyal rendelkezik.

b./ családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori létminimum kétszeresét. (Fiatal házasok esetén a jövedelem számításakor figyelembe kell venni a vállalt gyermekek számát.)

c./ A megszerezni kívánt lakás meghaladja a család jogos lakásigényét. (Fiatal házasok esetén figyelemmel a vállalt gyermekek számára is.)

d./ A lakás megszerzéséhez nem rendelkezik legalább 10 %-os saját erövel.

(3) Nem minösül kizáró tényezönek a támogatás megítélésének esetén, az a megszerzett régi típusú paraszt ház, melynek komfortfokozata komfort nélküli, müszaki állapota erösen leromlott, felújítása gazdaságosan nem végezhetö el.

(4) Három vagy ennél több gyermekes családok esetében megállapított támogatás lakás bövítéshez amennyiben a lakás legalább egy szobaszámmal növekszik, komfortfokozata emelkedik, és az átalakítandó lakás a család jogos lakásigényét nem elégíti ki.

(5) Gyermekét egyedül nevelők esetén vagy nyugdíjasok esetében, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb összegő nyugdíjminimumot, kivételes méltányosságból kamatmentes hitel állapítható meg lakás karbantartáshoz, amennyiben a becsatolt mőszaki szakvélemény alapján a karbantartási munkák elmaradása az ingatlan fennmaradását veszélyezteti.

(6) Építési telek vásárláshoz akkor állapítható meg támogatás, ha a támogatás igénylő vállalja, hogy a megszerzett telken 3 éven belül a lakást felépíti.

(7) Fiatal, gyermektelen házasoknak támogatás akkor állapítható meg, ha vállalják 6 éven belül a két gyermek megszületését. (A kötelezettség teljesítéseként kell elfogadni gyermek örökbefogadását is.)

(8) Amennyiben a támogatásban részesülő vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogtást a teljesítés elmaradásától számított 6 hónapon belül a mindenkori bankkölcsön kamataival együtt, egyösszegben visszafizetni.

(9) A visszafizetésre a (8) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb feltétel határozható meg egyéni kérelem alapján, ha a kérelmező önhibáján kivül nem tudott eleget tenni a vállalt kötelezettségének.

(10) A kérelmező szociális helyzete alapján az ingatlan megszernéséhez igénybe vett bankkölcsön törlesztéséhez is állapítható meg támogatás, ha a

a./ Törlesztőrészletek meghaladják a családban az egy főre jutó nettó jövedelmet.

b./ Annak teljesítése a család megélhetését veszélyezteti.

c./ A kérelmező önhibáján kivül került ebbe a helyzetbe.

d./ A lakás a család jogos lakásigényét nem haladja meg.

f./ A lakás kialakítása az átlagos igényeket nem haladja meg.

(11) Aki az első lakás megszerzéséhez már részesült támogatásban, az ismételten nem részesülhet támogatásban, kivéve kivételes méltányosság esetén - figyelemmel a család szociális helyzetére - akkor, ha

a./ Új lakást épít a támogatott ingatlan helyén.

b./ Az első támogatás összege az 50.000.- Ft-ot nem haladta a meg.

c./ Az eredetileg támogatott lakás a család jogos lakásigényét nem elégítette ki.

4. § (1) A megszerzett ingatlanra, a visszatérítendő támogatás visszafizetésének idejére be kell jegyeztetni az elidegenítés tilalmat.

(2) A visszatérítendő támogatás igénybevételével vásárolt (épített) lakásra bejegyzett jelzálogjognak a kölcsönben részesített által vásárolt újabb lakásra történő átjegyzéséhez csak akkor lehet hozzájárulni, ha

a./ az újabb lakás értéke meghaladja a régit.

b./ a kérelmező vagyoni, jövedelmi viszonyai indokolják.

(3) Az elidegenítési tilalom alól felmentés csak akkor adható, ha a tulajdonos a lakás elidegenítésével egyidejőleg másik lakást kíván vásárolni, és a támogatás visszafizetésre került vagy a (2) bekezdésben biztosított hozzájárulást megszervezte.

5. § A támogatás megállapítását a képviselő-testület a Szociális- és Egészségügyi Bizottságra ruházza át, figyelemmel a 4. §-ban foglaltakra is.

Záró rendelkezés

Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba, de a folyamatban lévő kérelmeket már ezen rendelet szerint kell elbírálni.