Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2020-02-27 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Megnevezés
Kis Bálint Általános Iskola (OM: 028297)
Telefon
66/386-006, 20/491-3686
Fax
66/386-016
Nyitvatartás
Leírás

Intézményvezető: Ágostonné Farkas Mária

Az alapfokú oktatás feladatait látja el a gyomai városrészen nyolc évfolyammal és 31 tanulócsoporttal.
Az intézmény napközi konyhával is rendelkezik.

BEMUTATKOZUNK

Iskolatörténet…

A helyi 8 osztályos általános iskola története az 1948-as államosítással kezdődött.
A felekezeti népiskolákból jöttek létre az 1-4 osztályos alsó tagozatok, és bevezetésre került az 5-8 osztályos felső tagozat.
A Gyomai Állami Általános Iskola igazgatóságához tartoztak a településen belüli osztatlan iskolák az 1966-ban bekövetkezett körzetesítésig.
1951-ben került megalapításra a fiúiskola, a későbbi 1.Sz. Általános Iskola, valamint a lányiskola, mely a 2.Sz. Általános Iskola lett.
A település nevelő-oktató tevékenységének intézményi szerepét több évtizeden át e két iskola töltötte be.
A két oktatási intézményt 1995. augusztus 1-vel vonták össze fenntartói intézmény-átszervezés következtében, s jogutódként a 2.Sz. Általános Iskolát jelölték ki.
Az óvodai ellátás önkormányzati szintű átszervezése miatt - közoktatási közmegállapodás keretében történő működtetés -, egy tagóvodát iskolánkhoz csatoltak 1999. augusztus 1-vel.
A Három egységből összetevődő intézmény 2001-ben elérkezettnek látta az időt, hogy új nevet vegyen fel.

Névadónkról…Kis Bálint 1828. január 17-én született Jósvafőn.
Tanulmányait az édesapja által vezetett iskolában végezte.

Lelkésznek készült ugyan, de a gyomai eklézsia hívására 1851-ben Gyomára költözött, ahol református tanítóként dolgozott. 36 éven át nevelt és tanított céltudatosan, az iskola volt az ő otthona. Akkor volt boldog, ha tanítványai között lehetett. Mint ember, a valódi szerénység mintaképe volt, diákjai példaképnek tekintették
Lelkes munkása volt a tanügynek, míg erejét a munka fel nem emésztette. 1886. októberében egészsége megromlása miatt kérte nyugdíjazását.

Életének 69. évében, 1896. november 2-án hunyt el, Gyomán.

Elkötelezettsége és hitvallása a nevelés-oktatás területén példaértékű és követendő számunkra.
Amiért névadónkul választottuk…

Pontos volt mindenben, mindenkor. Tanítványaiba a példaadás által igyekezett a munkaszeretetet beoltani. Egyike volt azoknak, akik szakítva a régi tanítási rendszerrel, a modern pedagógia elveit elfogadta. A tanításban az értelem fejlesztésére helyezte a fő súlyt, s éppen azért a könyvnélküli magoltatásnak sem volt a híve. Ahol lehetett, mindig szemléltetett, a szemléltetéshez szükséges eszközöket legtöbb esetben ő maga készítette.

Az emberekkel való bánásmódja humánus, kíméletes volt, hízelkedni nem tudott, az igazságot mindenkor és mindenkivel szemben megmondta.

Hitvallását így fogalmazta meg:
"… Annak az oskolának megmaradására nevekedésére és épületére egész örömmel tehetségemmel jó lélekkel vigyázok…, "

Jelenünk…

Alapvető célunknak tekintjük, hogy komplex személyiség- és képességfejlesztő pedagógiát valósítsunk meg. Nevelő-oktató munkánk során a dinamikusan változó jövőre és egy állandó, egészséges küzdelemre kívánjuk felkészíteni tanulóinkat azáltal, hogy megtanítjuk őket tanulni, gondolkodni, a szerzett tudást sokoldalúan alkalmazni.

Ennek érdekében pedagógiai munkánkban:
- tanulóink egyéni adottságaihoz igazodó alapkészségek fejlesztése és tárgyi tudásuk kialakítása,
- eredményes tanulási technikák megismerése és alkalmazása,
- hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatása,
- tehetségek felismerése, kibontakoztatása,
- kommunikáció, viselkedéskultúra fejlesztése, közéletiségre nevelés,
- egészség- és környezetkultúra fejlesztése áll.

Társadalmi és helyi elvárásoknak, ill. változásoknak megfelelően:
- az alapkészségek fejlesztését előtérbe helyezve a magyar és a matematika tantárgyakat magasabb óraszámban oktatjuk a szabadon felhasználható órakeret terhére,
- informatikai ismereteket az 5. évfolyamtól csoportbontásban, tantárgyi rendszerben oktatjuk,
- az emeltszintű angol nyelvoktatást 1. osztálytól kezdődően csoportbontásban, hatékony módszerrel végezzük, mely a nyelvtanulás terén igen nagy előrelépés,
7-8. évfolyamokon bontott csoportban valósítjuk meg a német és angol nyelvoktatást.

A hatékony felzárkóztatással jelentősen csökkentettük a sikertelen tanulóink számát.
Tehetséggondozási tevékenységünk tágítja tanulóink ismereteit, ezáltal kiemelkedő tantárgyi versenyeredményeink születnek évről-évre, valamint sikeres középiskolai tanulmányokra nyílik lehetőségük tanulóinknak.

Diákjaink számára kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket is biztosítunk az eredményesen működő Diákönkormányzatunk szervezésében, így: a havonta megrendezett -egy-egy jeles eseményhez, ünnephez kapcsolódó-, "Menzabulikon" igényeik szerint, kulturáltan, felügyelet mellett szórakozhatnak a gyerekek. Szabadidejüket hasznosan tölthetik el különböző szakköri foglalkozásainkon, sportrendezvényeinken, színházlátogatásainkon, erdei iskolai programjainkon…
Iskolánkban tehát nemcsak tudatos és eredményes munka, de vidámság és nevetés is várja a reggelenként az ideérkező gyerekeket.

A körzetben elsők között vállaltuk fel a sajátos nevelési igényű tanulóink integrált ellátását, melyet eredményesen végzünk, megfelelő szakemberek bevonásával. Mindezt alátámasztja, hogy sikeres pályázatok révén egy körzeti bázisintézmény szerepét töltjük be a környező települések iskoláinak integrált nevelésre való felkészítésében.

Innovatív tevékenységünk a projektoktatás területén is megjelenik. Uniós ismeretek elsajátítását megvalósító projektoktatást dolgoztunk ki, multimédiás oktatóprogramokat készítettünk.
Az országos mérések kidolgozásába a Szegedi Tudományegyetem Kutatócsoportjának bázisintézményeként kapcsolódtunk be. Tehát innovatívak, nyitottak és a minőség iránt elkötelezettek vagyunk.
Jelen tanévben zárjuk a COMENIUS 2000 Minőségbiztosítási Program I. Intézményi modelljét.
Pályáztunk a Közoktatás Minőségéért Díj elnyeréséért.

Büszkék vagyunk szervezeti kultúránk fejlettségére, s annak minden megjelenési formájára, különösen a humán és tárgyi megjelenésű szimbólumainkra (névadónk, zászlónk, címerünk, iskolaújságunk, emlékhelyeink, Kis Bálint Napok rendezvénysorozata), melyek az új arculatunk megteremtésének közvetítői a környezet felé…

Szimbólumaink…

Iskolazászlónk motívumai:>, nyitott könyv: a tudás, az ismeretszerzés, az oktatási intézményünk célorientáltságát,
>, város címere: a lakóhelyünkhöz való tartozást, az érte folytatott munkálkodást,
>, virág és a toboz: -mint régi helyi motívumok-, a gyökerekből, a múlt értékeiből való erőmerítést szimbolizálja

Címerünk motívumai:Az egybe rajzolt iskolaépület szimbolizálja a két nagy múltú, sajátos arculattal és hagyományokkal rendelkező -1995-ben egyesített-, két városrészi iskolát.
A közös tető az elmúlt tíz évben közösen elfogadott és megvalósított célokat jelenti, amelyek érdekében tanulunk és tanítunk a szülők és a város megelégedésére.
Az alapoktól induló, a tetőn folytatódó csúcs a közös akaratot, a kibontakozást, a magasabbra lépést, a felfelé törekvést jelképezi.

Városunk címeréből a folyómotívumot értelmezhetjük:
v mint az írás, olvasás, számolás , Ţ alapkészségeinek fejlesztését,
v mint az értelmi, érzelmi, akarati nevelést Ţ a személyiség kibontakoztatását,
v mint a sport, művészet és más tudományágakat Ţ melyek az egyén önmegvalósítását szolgálják.

De jelenti a Hármas-Körös Ü természeti szépségét, jelenti gyökereinket, jelenti szülőföldünkhöz való kötődésünket.

Kis Bálint Általános Iskola Nevelőtestülete

A Kis Bálint Általános Iskola Pedagógiai Programja (PDF)
A Kis Bálint Általános Iskola beszámolója a 2006-2007. tanévről (PDF)
A Kis Bálint Általános Iskola beszámolója a 2009-2010. tanévről (PDF)
A Kis Bálint Általános Iskola beszámolója a 2010-2011. tanévről (PDF)
A Kis Bálint Általános Iskola beszámolója a 2011-2012. tanévről (PDF)

Alapdokumentumok (2012)

A Nemzeti Köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 4. $ alapján az intézménytörzs itt tekinthető meg.


2009-es év:
Teljeskörű intézményi önértékelés

Beszámoló 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról ,
Melléklet az úszásoktatásról
Minőségfejlesztő tevékenység (IMIP) értékelése
1. sz. melléklet ,
2. sz melléklet

Irányító szám
5500
Település
Gyomaendrőd
Közterület
Fő út 181.
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105