Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ezt a hírt 336 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2020-03-25 14:17:39

Gyomaendrőd Város Önkormányzat nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet a Gyomaendrőd 0822/5 hrsz szám alatti Gyomaendrődi vizitúra megállóhely tartós bérbeadására, üzemeltetésére

Gyomaendrőd Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) nyílt, egyfordulós pályáztatás keretében hosszú távú bérletre hirdeti a Magyar Kajak Kenu Szövetséggel konzorciumban megvalósított vízitúra megállóhelyet, ahhoz tartozó építményeket.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni Pardi László osztályvezetőnél.
1. Pályázat célja:
A GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projekt során létrehozott, Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában lévő vízitúra megállóhely, ahhoz tartozó építmények teljes körű, rendeltetésszerű üzemeltetése, működtetése és hasznosítása a Gyomaendrőd 0822/5 hrsz-ú ingatlanon, úgy hogy a pályázat során vállalt indikátorok teljesüljenek.
A pályázat tárgyát képező ingó és ingatlan bemutatása:
• 4 konténerből álló, víz és villamosenergia ellátással rendelkező vizitóra megállóhely bázis, melyből 1 db raktár konténer, 1 db férfi szaniter konténer, 1 db női szaniter konténer és 1 db osztott bútorzat nélküli öltöző/büfé konténer.
• 1 db 11 férőhelyes parkoló
• 1 db 24,85 m2 felületű úszómű
• 2 db szaletli
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Gyomaendrődi vízitúramegállóhely üzemeltetés" jeligével ellátva 2020.április 20-án 12,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 2020. április 30-i ülésén. A pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálása szakmai és gazdasági szempontok alapján történik.
A pályázati feltételek:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gyomaendrőd, 0822/5 hrsz. alatt lévő vízitúra megállóhelyet felajánlja bérbeadás útján történő üzemeltetésre.
2. Az önkormányzat részt vesz a Magyar Kajak-kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projektjében, melyben a megállóhely tekintetében 385 fő/év látogató és 1.030.522 Ft/év árbevétel teljesülését vállalta.
3. Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes pályázónak évente adatszolgáltatást kell nyújtania a vízitúra megállóhely éves látogatószámáról és az éves ár bevételéről. A nyertes pályázónak folyamatos adatszolgáltatást kell végeznie a https://monitoring.bjmokk.hu/bejelentkezes weboldalon.
4. Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy az úszóművet a pályázati felhívás mellékletében található BP/0803/1012-07/2018. iktatószámú üzemelési engedély alapján kell üzemeltetni. A nyertes pályázó feladata az üzemeltetési engedély módosítása az üzemeltető adatai tekintetében.
5. Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a megállóhelyen található ingóságok évenkénti telepítési költsége a nyertes pályázót terheli.
6. A benyújtott pályázatban be kell mutatni az ingatlan hasznosítási célt és a hasznosítási programot.
7. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
8. A bérleti szerződés időtartama: határozott, 2020. május 1 - 2024. december 31.
9. A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb, 20.000- Ft + ÁFA/ hónap összegnél.
10. A Pályázónak a pályázatában be kell mutatni, hogy a fenti célértékek teljesítését vállalja-e és ha igen akkor azt hogyan éri el.
11. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához. A bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása, a közüzemi számlák fizetése.
12. A nyertes pályázónak a szerződéskötést követően a közüzemi szolgáltatóknál, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál és a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályánál az üzemeltető váltást be kell jelentenie.
13. Ajánlati kötöttség ideje: min. 30 nap
14. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződés megszűnését követően nem tart igényt az ingatlanon bérlő általi kialakított építményekre, fejlesztésére. Az ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg a bérlőnek. A bérleti szerződés megszűnését követően az ingatlant az eredeti állapot szerint helyre kell állítani. A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül.
15. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal és Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé.

Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,

A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét és címét.
- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.
- Nyilatkozatot az ingatlanon tervezet tevékenységről és annak részletes bemutatása
- Nyilatkozatot az ajánlati kötöttség időtartamáról
- A bérleti díj mértékére tett ajánlatot.
- Nyilatkozat a GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projektjében vállalt indikátorok teljesítéséről
- Jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok esetén átláthatósági nyilatkozatot

A pályázatok elbírálásának szempontja:
Ajánlott havi bérleti díj összege: 50 %
Szakmai program: 50 %
A pályázat érvénytelensége, eredménytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt tartalmi és formai feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Melléklet:
Helyszínrajz
Úszómű üzemelési engedély
Mederhasználati megállapodás
Együttműködési megállapodás
Szerződés tervezet
Üzemeltetési szerződés

amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.., adószáma: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester, mint Üzemeltetésre átadó (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a …………………. (cégjegyzékszáma: …………., székhelye: ……………….., adószáma: …………………., képviseli: ……………………. ügyvezető, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság), mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd 0822/5 helyrajzi számú szántó és legelő művelési ágú ingatlan.
A tulajdonosok az ingatlan használatát megosztási megállapodásban rögzítették.
Az Önkormányzat részt vesz a Magyar Kajak-kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projektjében, mely során vízitúra megállóhely létesült az ingatlanon, melynek hasznosítására a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának nyílt, egyfordulós pályázatot írt ki, melyre az Üzemeltető tette a legkedvezőbb ajánlatot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. március 27-én Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel (a továbbiakban: Konzorciumvezető) és a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Szolgáltató) a Gyomaendrődi vízitúra megállóhely hrsz: 0822/5 fenntartásáról és üzemeltetéséről.
1. Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg 2020. május 1-jétől határozott időtartamra, 2024. december 31-ig a Gyomaendrődi vízitúra megállóhelyet és a szerződés mellékletében felsorolt ingóságokat átadja üzemeltetésre az Üzemeltető részére.
2. A felek a vízitúra megállóhely bérleti díját ………………. Ft/hó, azaz ………………. forintban állapítják meg. A felek megállapodása szerint az Önkormányzat a bérleti díj havi összegét minden év január 1. napjától kezdődő hatállyal a KSH által az előző évre közzétett hivatalos infláció mértékével azonos százalékkal jogosult megemelni.

3. Üzemeltetőnek az üzemeltetés során be kell tartania a pályázati felhívás mellékleteiben található együttműködési megállapodás, a mederhasználati engedély és az úszómű üzemelési engedély foglaltakat. Ezen dokumentumok másolati példányai jelen szerződés mellékletét képezik.


4. Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt, hogy a létesítményt üzemeltesse, végezze az állagmegóvási, karbantartási, javítási munkálatokat. Az üzemeltetés kiterjed a kikötő mobil műveinek elhelyezésének és üzemszünet ideje alatti elszállításának megszervezésére, a kikötő úszó műtárgyainak kritikus vízállás várható bekövetkezésekor történő szárazra, illetve vízre rakásának megszervezésére, és költségek viselésére, valamint az üzemeltetés során felmerülő közüzemi költségek (víz, villamos energia, szennyvíz, szemétszállítás) viselésére.

5. Üzemeltető az üzemeltetés keretében:
A Megállóhelyen jelen megállapodás céljának és előírásainak megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt. A Megállóhelyet széles körben hozzáférhetően, a víziturizmus időszakában nyitottan köteles működtetni.
Üzemeltető jelen megállapodás céljával összhangban, a Vízitúra Hálózat részeként a minőségi szolgáltatások nyújtása során köteles
a) a Megállóhelyet a víziturisztikai szezonban kizárólag a Hálózat üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően nyitva tartani, üzemeltetni, személyzetet biztosítani a túrázók fogadására, tájékoztatására, ellátására.
b) a Megállóhelyet tisztán tartani,
c) nyilvános, elérhető telefonszámot és email címet fenntartani,
d) a Konzorciumvezetőnek és a Szolgáltatónak évente a Szolgáltató által írásban harminc nappal a határidő lejárta előtt megküldött kérésére összesített adatot szolgáltatni a látogatószámról (indikátor) és a Megállóhely árbevételéről,
e) a Hálózat arculati elemeit a Konzorciumvezető által megadott, ún. Arculati Kézikönyvnek megfelelően a Megállóhelyen és azzal összefüggő kommunikáció során megjeleníteni és használni, a víziturisztikai tevékenysége során, azzal összefüggésben, a Megállóhelyen rendezett események során kizárólag az Arculati Kézikönyvben meghatározott arculati elemeket használni,
f) a Hálózatról az érdeklődőknek pozitív hangvételű nyilatkozatot tenni, a szélesebb körben érdeklődőket a Hálózat honlapjára vagy a Szolgáltatóhoz irányítani,

6. Az üzemeltetéshez szükséges valamennyi hatósági és más engedély beszerzése, megléte, valamint az előírások folyamatos betartása az Üzemeltető kötelezettsége és felelőssége. Üzemeltető a hatósági előírások és a hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés kötelezettségének megszegése esetén köteles az ebből származó kár, büntetés teljes körű megfizetésére.

7. Üzemeltető együttműködik Szolgáltatóval az Információs Eszközök fenntartásában, karbantartásában oly módon, hogy haladéktalanul jelzi Szolgáltatónak, amennyiben az Információs Eszközök állapotában változás következik be, azok megrongálódnak, megsemmisülnek. Szolgáltatóval egyeztetetten közreműködik abban, hogy az Információs Eszközök megfelelő minőségben folyamatosan megfeleljenek tájékoztató funkciójuknak. Partner ennek érdekében köteles jelezni a Szolgáltatónak, amennyiben az Információs Eszközök tartalmát érintő változás következik be, tájékoztatja Szolgáltatót a megváltozott tartalomról az Információs Eszközök tartalmának frissítése, cseréje érdekében. Üzemeltető legalább évente egy alkalommal köteles jelezni, hogy szükséges-e az Információs Eszközök tartalomfrissítése.

8. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és Konzorciumvezető jogosult az Üzemeltető jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését rendszeresen ellenőrizni, a Megállóhely rendeltetésellenes vagy nem jelen szerződésnek megfelelő üzemeltetésre, használatra felhívni az Üzemeltető figyelmét. Szolgáltató köteles évente szeptember 15. és október 30. napja közötti időszakban leltározást végezni és március 15. és április 30. közötti időszakban ellenőrizni a Megállóhely jelen megállapodás céljának megfelelő szolgáltatásának szakszerűségét, minőségét. Ezekben az időpontokban az Üzemeltető köteles a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban rendelkezésre állni, a tevékenységet elősegíteni. Amennyiben a rendeltetésellenes vagy nem a jelen szerződés szerinti üzemeltetésből, használatból bekövetkezett károkozás történik, azt az Üzemeltető köteles saját költségén haladéktalanul helyrehozni, ellenkező esetben a Szolgáltató vagy a Konzorciumvezető jogosult a kárt az Üzemeltető költségén elhárítani, a költségeket a Partner felé érvényesíteni, és jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9. Az Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt az ingatlan hulladék- és gyommentesítésével, tisztántartásával, árvíz utáni karbantartási munkák elvégzésével.


10. Üzemeltetőt megilleti a Megállóhely jelen szerződésnek megfelelő hasznosításából származó árbevétel.

11. Üzemeltető jogosult saját felelősségére egyéb szolgáltatást is végezni (pl. büfé üzemeltetés), amennyiben ezen tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyeket beszerzi, a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket megteremti. Az ezekből a tevékenységekből származó bevételek az Üzemeltető saját bevételét képezik.

12. Felek jelen megállapodást határozat időre kötik. Jelen szerződést bármelyik szerződő fél 6 hónapos felmondási határidő kikötésével, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult felmondani.

13. Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben üzemeltető jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyos szerződésszegést követ el, és szerződést szegő magatartását a felszólításban megjelölt határidőn belül nem szünteti meg, vagy szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti. Üzemeltető köteles megtéríteni Önkormányzatnak a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárát. A jelen megállapodás Megbízott által történő súlyos megszegése miatt történő felmondása esetén az Üzemeltető köteles megfizetni mindazon költségeket is, melyeket a Támogató a Konzorciumvezetőtől a megállapodás megszegése miatt követel.

14. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Üzemeltető köteles a létesítményt tisztán, működőképesen, hiánytalanul átadni Önkormányzat részére.

15. Felek jelen megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.

16. Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul (két napon belül) tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.

17. Üzemeltető jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a megállapodásban közölt adatait a Szolgáltató és a Konzorciumvezető a jogszabályokban meghatározott ideig és módon kezelje, illetőleg adatai a tevékenységhez szükséges mértékben harmadik személy részére kiadja, jelen megállapodást, Üzemeltető adatait és a megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a Támogató képviselői megismerhessék.

18. Felek kijelentik, hogy velük szemben nincs folyamatban csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, továbbá egy évnél régebben köztartozásuk nem áll fenn, valamint átlátható szervezetnek minősülnek. Felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, amennyiben ezen kijelentésükben foglaltak körében bármilyen változás következik be.

19. Felek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben bármelyikük nyilvántartási adataiban, vagy más, jelen megállapodást érintő lényeges körülményében változás következik be.


20. Jelen szerződést felek kizárólagosan írásban módosíthatják. Felek minden, joghatást is kiváltó nyilatkozatukat írásban kötelesek egymás felé megtenni. A kapcsolattartás, mely döntés- előkészítést, jognyilatkozat előkészítést segít elő, elektronikus levél formájában is lehetséges.

21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

22. Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Gyomaendrőd, 2020.
....................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata ....................................

Jogi ellenjegyző: Pap-Szabó Katalin jegyző
……………………………
Pénzügyi ellenjegyző: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető ……………………………
Melléklet
1. Pályázati felhívás
2. Az Üzemeltető ajánlata
3. Helyszínrajz
4. Úszómű üzemelési engedély
5. Mederhasználati megállapodás
6. Együttműködési megállapodás

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK
az Önkormányzat, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. közötti, a Víziturisztikai célú hálózat, az ahhoz tartozó vízitúra megállóhelyek és víziturisztikai célú eszközök fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló együttműködési megállapodás elemeiből:Sorszám Eszköz típus Mennyiség Telepítés helyszíne (cím, hrsz)
1. információs tábla a megállóhelyen (A0 méretű) 1 db Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
2. információs tábla a településen (A0 méretű) 1 db Gyomaendrőd, Szabadság tér.
3. útjelző tábla oszlopon (180x560 mm méretű) 2 db Gyomaendrőd, Hídfő út (1 db tábla), Gyomaendrőd, Fő út – Bajcsy Zs. út kereszteződés (1 db tábla)
4. 24,85 m2 nagyságú úszómű 1 db Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
5. szaletli 2 db. Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
6. raktár konténer 1db Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
7. férfi szaniter konténer 1 db Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
8. női szaniter konténer 1 db Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
9. osztott bútorzat nélküli öltöző/büfé konténer 1 db Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
10. szennyvíz tartály 2 db Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
Gyomaendrőd. 2020. március 16.

Toldi Balázs
polgármester

 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105