Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Közzététel kezdete
2021-09-30
Közzététel vége
2021-10-21
Tartalom

Csárdaszállás Községi Önkormányzata

a Csárdaszállás, Csárda út 7-9. szám (52/3 hrsz.) alatt lévő ingatlanból tulajdonrész értékesítésre nyílt árverést hirdet

Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:

Csárdaszállás Községi Önkormányzata

Cím: 5621Csárdaszállás, Petőfi utca 17.

Telefon: +36-66/426-066

Képviseli: Nagy Zsolt Sándorné polgármester

e-mail: polgarmester@csardaszallas.hu

Az árverés célja: Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt tulajdoni hányad értékesítése egyfordulós nyilvános árverésen.

Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.

Az árverés kiírása, meghirdetése

A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés és annak mellékletként használati megállapodás.

Az árverésen részt vehet:

1. Az árverésen ajánlatot tehet.

1.1. Természetes személy.

1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.

1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.

1.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

2. A szükséges igazolások.

2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.

2.2. Az árverésen résztvevő szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.

2.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

2.5. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.

2.6. Amennyiben az árverésen résztvevő nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.

2.7. Az árverésen résztvevőnek igazolnia kell, hogy Csárdaszállás Községi Önkormányzat, valamint annak helyi adóhatósága felé nincs lejárt tartozása.

1. Kikiáltási ár, induló licit,licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb

1.1

Az ingatlan helye:

Csárdaszállás, Csárda út 7-9.

Helyrajzi szám:

52/3

Terület nagysága:

3568 m2

Tulajdoni hányad:

1/1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat

Jellege:

Kivett

Művelési ága:

Lakóház, udvar, gazdasági épület

Bejegyzett jogok, terhek:

Vezetékjog és Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog a mellékelt tulajdoni lap szerint

Építmények:

Használaton kívüli iskolaépület, amely magába foglal egy szolgálati lakást, 2 db szociális bérlakás. Az épület és telek alaprajza a kiírás mellékletét képezi.

Az értékesítésre kijelölt tulajdoni hányad:

2/5-öd

Az osztatlan közös tulajdon 2/5-öd tulajdoni hányadrészre kötendő használati megállapodás:

A használati jog megállapodás alapján az iskolaépületre kerül megkötésre. Az épület hasznos alapterülete 213 m2, amely 13 helyiségből áll.

Az ingatlan helyi építési szabályozás szerinti besorolása:

„Gksz1” jelű övezet.

(1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, a Szabályozási terven Gksz jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek lehelyezésére szolgál.

(2) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az OTÉK 19.§ (2) bekezdésben felsoroltak közül önálló épületként elhelyezhető:

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület;

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb kétlakásos lakóépület;

c) igazgatási, egyéb irodaépület;

d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

(3) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az OTÉK 19.§ (3) bekezdésében felsorolt kivételesen elhelyezhető épületek közül, az érdekelt szakhatóságok hozzájárulása esetén elhelyezhető:

a) egyéb közösségi, szórakoztató épület;

b) üzemanyagtöltő állomás;

c) sportépítmény.

(4) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen kivételesen sem helyezhető el:

a) parkolóház.

(5) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

(6) Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, a szabályozás 5.§-a figyelembevételével. A külterületen lévő Gksz övezet telkei részleges közművesítettség esetén is beépíthetők.

(7) Az építési övezet területén több fő funkciójú épület is építhető.

(8) Gazdasági épület építése esetén, ha az alkalmazott technológia nagyobb építmény magasságot követel meg az építési övezetben előírt legnagyobb megengedhető építménymagasság legfeljebb 3 méterrel túlléphető.

(9) Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen épület csak a telekhatártól 5 m-re helyezhető el.

(10) A Gksz3jelű övezetben a minimális zöldfelületi mértéken belül — a szabályozási terven jelölt helyen — a telekhatárok mentén min. 5 m-es sávban többszintű növényzet (gyep-,fa- és cserjeszint) telepítése kötelező.

(11) A Gksz 1 jelű övezetben a meglévő lakóépületek az övezet paramétereinek betartásával felújíthatók, bővíthetők, újjáépíthetők.

A tulajdoni hányad

kikiáltási ára (Ft)

1.400.000

Licitlépcső, (Ft)

10 000

2. Az árverés

2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási telephelye (Csárdaszállás, Petőfiutca 17.)

2.2 Ideje: 2021. október19. 1000 óra.

3. Árverési biztosíték

3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2021. október19-én 9 óráig - el kell indítani a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 53200053-11048699 számlára, és annak bizonylat másolatát az árverésen be kell mutatni.

3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.

4. Szerződéskötés feltételei

4.1 Az adásvétel létrejöttének feltétele az iskolaépületre megkötött használati megállapodás, amely az adásvételi szerződés mellékletét képezi.

4.2 Az árverés nyertese a kiértesítés kézhezvételét követően 30 napon belül szerződést köt.

4.3 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.

4.4. A használati megállapodás és az adásvétellel kapcsolatos eljárás kezdeményezése, lefolytatása a nyertes vevő kötelezettsége, továbbá a felmerülő összes költség Őt terheli. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.

5. A szerződéskötés egyéb feltételei

5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.

5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha

a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá

b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá

c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.

6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város és Csárdaszállás Községi Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu, www.csardaszallas.hu) illetve a Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám továbbá a Csárdaszállás, Petőfi utca 17. szám alatt lévő hivatali épületek hirdetőtábláján.

7. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő – testülete

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2021. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105