Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-22 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Pályázati felhívás napközi otthon megnevezésű ingatlan egyfordulós nyilvános értékesítésre
Közzététel kezdete
2018-11-09
Közzététel vége
2018-11-30
Tartalom

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 pályázatot ír ki a Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő 6477 hrsz.-ú 508 m2 területű, kivett, napközi otthon megnevezésű ingatlan egyfordulós nyilvános értékesítésre

I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon: +36-66/386-122

Képviseli: Toldi Balázs polgármester

e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

II. A pályázat célja, jellege

A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő 6477 hrsz.-ú 508 m2 területű, kivett, napközi otthon megnevezésű ingatlan értékesítése.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

III. A pályázati eljárásban részt vehet

1. Pályázatot benyújthat be.

1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
1.4. A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

2. Pályázathoz szükséges igazolások.

2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.
2.2. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
2.4. A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
2.5. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
2.6. Amennyiben a pályázó nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
2.7. A pályázónak igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé nincs lejárt tartozása.

IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek

1.Bruttó: 600.000,- Ft.

2. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján forgalmi adó köteles.

V. Az ingatlan leírása

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Fő út 66.

Helyrajzi szám:

6477

Telkek nagysága összesen:

508 m2

Tulajdoni hányad:

1/1

Jellege:

Kivett

Művelési ága:

Napközi otthon

Bejegyzett jogok, terhek:

Tehermentes

Egyéb jellemzők:

Teljes közművel ellátott.

Korábban 30 férőhelyes idősek napközi otthonaként üzemelt. Az ingatlanon két épület van. A volt napközi otthon, melyben 11 helyiség található összesen 123 m2 hasznos alapterülettel. A tároló épület, melyben 4 helyiség van összesen 23 m2 hasznos alapterülettel.

A főépület leromlott műszaki állapotban van.

Helyi építési szabályozás

szerinti besorolás:

Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet.

VI. A pályázat benyújtásának

 1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
 2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő ingatlan értékesítése" szöveget.
 3. Ideje: 2018. november 30. 1000óra.


VII. Pályázati biztosíték


 1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a alapján – 60.000,-Ft (azaz hatvanezer forint). A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a vételár előleg befizetése. Az árverés során azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén kérheti a vételár előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
 2. Azon ajánlattevők részére, akik nem nyertek, a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, a Képviselő-testület pályázat elbírálásáról szóló döntését követő 3 napon belül.
 3. Nem jár vissza a vételár előleg, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta (Ptk. 6:75. §. (3) bekezdés), vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

VIII. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga

 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja, mely időtartam alatt szerződéskötési kötelezettség terheli. A beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.
 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
 3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
 4. Az ajánlat hatálya megszűnik, ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.

IX. Pályázati ajánlat

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: a pályázati felhívásban 1. foglalt feltételek elfogadására,
2. a vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.

Pályázathoz csatolandó alábbi dokumentumokat:

6.1. Magánszemélyek személyi okmányainak másolata.
6.2. Cégek setében az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt, az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, az átláthatósági nyilatkozat, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
6.3. Képviseleti meghatalmazás.
6.4. Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított nemleges adóigazolás.
6.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata helyi adóhatósága által kiállított hatósági bizonyítvány.

X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása


A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.


XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
 1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. november 30. 1100óra.
 2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a pályázatban leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.

XII. Pályázatok értékelése, elbírálása
 1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
 2. Amennyiben több ajánlat érkezik azonos, legmagasabb összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással kell eldönteni. A licitálásról az érintett ajánlattevőket ki kell értesíteni az időpont meghatározásával.
 3. A beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a soron következő ülésén dönt a nyertes pályázó személyérők. Erről a pályázót a döntést követő három napon belül értesíteni kell.
 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatok ismeretében indokolás nélkül az eljárást eredménytelennek minősítse.

XIII. Szerződéskötés feltételei

 1. A pályázat nyertese az értesítést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni.
 2. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor, átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
 3. A szerződéskötés egyéb feltételei:
 4. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
 5. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
  a)a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
  b)a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették.
 6. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
 7. A változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a Vevő kötelezettsége és költsége. Az adásvételi szerződés elkészíttetése és az eljáró ügyvéd megbízása az Eladó kötelezettsége. Az ingatlanok értékesítésével, kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek, valamint az ügyvédi munkadíj a Vevőt terhelik.

XIV. Egyéb információk

 1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
 2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban, illetve megyei napilapban.
 3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete

Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105