Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Pályázati kiírás kivett, óvoda megnevezésű ingatlan egyfordulós nyilvános értékesítésre
Közzététel kezdete
2018-09-04
Közzététel vége
2018-09-28
Tartalom

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 pályázatot ír ki a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű ingatlan egyfordulós nyilvános értékesítésre

I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon: +36-66/386-122

Képviseli: Toldi Balázs polgármester

e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

II. A pályázat célja, jellege:

A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű ingatlan értékesítése.

III. A pályázati eljárásban részt vehet:

 1. Természetes személy,
 2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
 3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati eljárásban. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
  A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
 4. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
 5. Amennyiben a pályázó nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.

  Az igazolás típusa: nemleges adóigazolás,

  A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. Nemleges adóigazolás kiadására kizárólag akkor van mód, ha az adózó a tartozás megállapítását befolyásoló egyéb adókötelezettségeinek (pl. bevallási kötelezettségének) is maradéktalanul eleget tett.
 1. A pályázónak igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé nincs lejárt tartozása.

Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.

 1. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:

 1. Bruttó: 7.500.000,- Ft.
 2. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján forgalmi adó köteles.

V. Az ingatlan leírása

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Fő út 85.

Helyrajzi szám:

3495

Telkek nagysága összesen:

1528 m2

Tulajdoni hányad:

1/1

Jellege:

Kivett

Művelési ága:

Óvoda

Bejegyzett jogok, terhek:

Tehermentes

Egyéb jellemzők:

Teljes közművel ellátott.

Az épület 15 helyiségből áll, 255 m2 hasznos alapterülettel. Az épület szerkezetileg stabil. Általános karbantartásra szorul. A külső nyílászárókat, a tetőfedő onduline lemezeket fel kell újítani a további állagromlás megakadályozása érdekében.

Helyi építési szabályozás

szerinti besorolás:

Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lk” jelű kisvárosias lakóövezet.

VI. A pályázat benyújtásának
 1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
 2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan értékesítése" szöveget.
 3. Ideje: 2018. szeptember 28. 1000óra.

VII. Pályázati biztosíték

 1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a alapján – 750.000,-Ft (azaz hétszázötvenezer forint). A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a vételár előleg befizetése. Az árverés során azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén kérheti a vételár előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
 2. Azon ajánlattevők részére, akik nem nyertek, a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, a Képviselő-testület pályázat elbírálásáról szóló döntését követő 3 napon belül.
 3. Nem jár vissza a vételár előleg, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta (Ptk. 6:75. §. (3) bekezdés), vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

VIII. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga

 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja, mely időtartam alatt szerződéskötési kötelezettség terheli. A beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.
 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
 3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
 4. Az ajánlat hatálya megszűnik, ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.

IX. Pályázati ajánlat

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 2. a vételár összegére,
 3. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
 4. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.

X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása

A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.

XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
 1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. szeptember 28. 1100óra.
 2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a pályázatban leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.

XII. Pályázatok értékelése, elbírálása

 1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
 2. Amennyiben több ajánlat érkezik azonos, legmagasabb összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással kell eldönteni. A licitálásról az érintett ajánlattevőket ki kell értesíteni az időpont meghatározásával.
 3. A beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a soron következő ülésén dönt a nyertes pályázó személyérők. Erről a pályázót a döntést követő három napon belül értesíteni kell.
 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatok ismeretében indokolás nélkül az eljárást eredménytelennek minősítse.

XIII. Szerződéskötés feltételei

 1. A pályázat nyertese az értesítést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni.
 2. A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. Az állam elővásárlási joga tekintettel az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba. A vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat átutalással a Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára legkésőbb a szerződéskötés napjáig kell megfizetnie.
 3. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor, átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett. Az ingatlan birtokbaadása a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül történik meg.

 1. A szerződéskötés egyéb feltételei:
 2. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
 3. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
 4. a)a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
 5. b)a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették.
 6. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
 7. A változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a Vevő kötelezettsége és költsége. Az adásvételi szerződés elkészíttetése és az eljáró ügyvéd megbízása az Eladó kötelezettsége. Az ingatlanok értékesítésével, kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek, valamint az ügyvédi munkadíj a Vevőt terhelik.

XIV. Egyéb információk

 1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
 2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban, illetve megyei napilapban.
 3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105