Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-12-12 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
2022-12-13 Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előterjesztések letöltése
2022-12-14 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Pályázati felhívás ingatlan értékesítésre
Közzététel kezdete
2018-06-27
Közzététel vége
2018-07-13
Tartalom
Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Csárdaszállás, Zártkert 1480 hrsz.-ú 727 m2 területű, kert megnevezésű 2. minőségi osztályú, 2,78 AK értékű ingatlan értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet.

ÁRVERÉSI KIÍRÁS

Csárdaszállás Községi Önkormányzata

a Csárdaszállás, zártkert 1480 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre nyílt érverést hirdet

Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:

Csárdaszállás Községi Önkormányzata
Cím: 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 14.
Telefon: +36-66/426-066
Képviseli: Petneházi Bálintné polgármester
e-mail: polgarmester@csardaszallas.hu

Az árverés célja: Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő–testülete által a Csárdaszállás, Zártkert 1480 hrsz.-ú ingatlan értékesítése egyfordulós nyilvános árverésen.

Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője.

A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés

Az árverésen részt vehet:

A )Az a természetes személy, akit a földhivatal a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) alapján földművesként nyilvántartásba vett, illetve a pályakezdő gazdálkodó (az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik, nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld tulajdonjogával, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik).

B)A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

C)Az a gazdálkodó szervezet, amelyet a földhivatal az Fr. alapján mezőgazdasági termelőszervezetként vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett.

Nem vehet részt olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek.

A tulajdonszerzési jogosultság feltételei:

 1. A szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a földforgalmi törvényben meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja.
 2. A szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása (a továbbiakban együtt: földhasználati díjtartozás).
 3. A szerző féllel szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
 4. A földműves, valamint a földforgalmi törvény 10. § (3) és (3a) bekezdésben meghatározott módon szerző személy a föld tulajdonjogát – a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum).
 5. A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet – a törvényben meghatározott esetek kivételével – a föld birtokát – a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával – legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg (birtokmaximum).
 6. Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében – a földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározottak szerint – a birtokmaximum mértéke – a 2.5.pontban meghatározottaktól eltérően – 1800 hektár területnagyság (kedvezményes birtokmaximum).
 7. A részarány-tulajdon megszerzése esetében a 2.4. pontban foglalt földszerzési maximumot azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerző fél tulajdonában és haszonélvezetében álló földterület hektárban kifejezett térmértéke mennyiségének hússzorosa, valamint a már tulajdonában álló és megszerzésre kerülő részarány-tulajdon összesített aranykorona értéke mennyiségének együttes összege legfeljebb 6000 lehet.
 8. Az 4–7. pontokban meghatározott földszerzési és birtokmaximum mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani.
 9. A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

Igazolások:

3.1. Természetes személyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.

3.2. Földművesnek a területileg illetékes Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott igazolást kell bemutatnia.
3.3. A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár nyilatkozata arról, hogy a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

3.3. Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt az árverésen. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával az árverésen kell igazolni.

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb információk:

Az ingatlan helye:

Csárdaszállás, Zártkert

Helyrajzi szám:

1480

Terület nagysága:

727 m2, 2,78 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdon

Művelési ága:

Kert , 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

100 000

Licitlépcső (Ft):

1000

2. Az árverés

2.1. Helye: Csárdaszállás Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Csárdaszállási Kirendeltsége (Csárdaszállás, Petőfi u. 17.)

2.2 Ideje: 2018. július 13. 1000 óra.

3. Árverési biztosíték

3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2018. július 13.-én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200053-11048699 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.

3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.


4. Szerződéskötés feltételei

4.1 Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.

4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.

4.3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.

4.4. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § értelmében (továbbiakban: földforgalmi törvény) a föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az adásvételi szerződést – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adásvételi szerződést a más törvényen, és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. Az adásvételi szerződésnek a vevő részéről tartalmaznia kell a 13–15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13–15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adásvételi szerződéshez csatolni kell.

4.5. A földforgalmi törvény 21. §-ban foglaltak alapján az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltség hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot.

A közlés kezdő napja az adásvételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlásra jogosult – ide nem értve a földalapkezelő szervezetet – a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a földalapkezelő szervezet képviseletében eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.

4.6 A földforgalmi törvény 36. § (1) b) bekezdése értelmében nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez.

5. A szerződéskötés egyéb feltételei

5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.

5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha

 1. az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
 2. az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
 3. a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.

6. Az árverési kiírás megjelenik:a Csárdaszállás Község honlapján (www.csardaszallas.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltség hirdetőtábláján.

7.Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén lehet kérni munkanapokon 800és 1400 között. Az ingatlan nem körülzárt, a helyszínen megtekinthető.

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105