Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Eladó termőföldek
Közzététel kezdete
2018-04-12
Közzététel vége
2018-04-25
Tartalom

ÁRVERÉSI KIÍRÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

a Gyomaendrőd, 02724; 02765/6; 13444; 13485; 13510; 15060/3; 8652; 9040; 9186; 02229/9; 02426/17; 10078; 14051; 13743; 14008/2; 15057/4; 15632; 15653; és 8083 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre nyílt érverést hirdet

Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlanok értékesítése egyfordulós nyilvános árverésen.

Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.

Az árverés kiírása, meghirdetése

A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés

Az árverésen részt vehet:

1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: földforgalmi törvény) szabályozza a tulajdonszerzési jogosultságot.

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy, tagállami állampolgár és termelőszövetkezet szerezheti meg.


2. A tulajdonszerzési jogosultság feltételei:

2.1 A szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a földforgalmi törvényben meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja.

2.2. A szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása (a továbbiakban együtt: földhasználati díjtartozás).

2.3. A szerző féllel szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

2.4. A földműves, valamint a földforgalmi törvény 10. § (3) és (3a) bekezdésben meghatározott módon szerző személy a föld tulajdonjogát – a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum).

2.5.A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet – a törvényben meghatározott esetek kivételével – a föld birtokát – a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával – legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg (birtokmaximum).

2.6. Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében – a földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározottak szerint – a birtokmaximum mértéke – a 2.5.pontban meghatározottaktól eltérően – 1800 hektár területnagyság (kedvezményes birtokmaximum).

2.7. A részarány-tulajdon megszerzése esetében a 2.4. pontban foglalt földszerzési maximumot azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerző fél tulajdonában és haszonélvezetében álló földterület hektárban kifejezett térmértéke mennyiségének hússzorosa, valamint a már tulajdonában álló és megszerzésre kerülő részarány-tulajdon összesített aranykorona értéke mennyiségének együttes összege legfeljebb 6000 lehet.

2.8. Az 2.4–2.7. pontokban meghatározott földszerzési és birtokmaximum mértékének megállapításánál a területnagyság mértékébe a földdel azonos helyrajzi számon nyilvántartott művelés alól kivett terület (alrészlet) területnagyságát is be kell számítani.

A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt.

  1. Igazolások:

3.1. Természetes személyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.

3.2. Földművesnek a területileg illetékes Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott igazolást kell bemutatnia.

3.3. Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt az árverésen. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával az árverésen kell igazolni.

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

1. Kikiáltási ár, induló licit,licitlépcső, az ingatlanok adatai, és egyéb információk:

1.1.

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Külterület, Madarásztanya, koplaló

Helyrajzi szám:

02724

Terület nagysága:

130 m2, 0,29 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdon

Művelési ága:

Szántó, 4. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

7 000

Licitlépcső (Ft):

100

1.2

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Külterület, Tövishát, csatorna szélén

Helyrajzi szám:

02765/6

Terület nagysága:

2431 m2, 5,49 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdon

Művelési ága:

Szántó, 4. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

200 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.3

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Újkert-sor

Helyrajzi szám:

13444

Terület nagysága:

2216 m2, 5,01 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Szántó, 4. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

180 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.4

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Újkert-sor

Helyrajzi szám:

13485

Terület nagysága:

1543 m2, 3,49 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Szántó, 4. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

104 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.5

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Újkert-sor

Helyrajzi szám:

13510

Terület nagysága:

1622 m2, 3,66 AK

Tulajdoni hányad:

2160/4320 önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Szántó, 4. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

109 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.6

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Bónom-zug külső, út mellett

Helyrajzi szám:

15060/3

Terület nagysága:

2268 m2, 2,77 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Szántó, 6. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

70 000

Licitlépcső (Ft):

500

1.7

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Öregszőlő

Helyrajzi szám:

8652

Terület nagysága:

1857 m2, 4,19 AK

Tulajdoni hányad:

1857/3290 önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Szántó, 4. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

125 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.8

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Bónom - zug, nem vízparti töltés mellett

Helyrajzi szám:

9040

Terület nagysága:

2021 m2, 6,85 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Szántó, 3. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

274 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.9

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Bónom - zug, nem vízparti töltés mellett

Helyrajzi szám:

9186

Terület nagysága:

2438 m2, 5,51 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Szántó, 4. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

E.ON vezetékjog

Kikiáltási ár (Ft):

220 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.10

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Külterület, szennyvíztelephez közel

Helyrajzi szám:

02229/9

Terület nagysága:

2381 m2, 3,71 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdon

Művelési ága:

Gyep (legelő), 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Vezetékjog középnyomású földgázelosztó vezetékre 1266 m2 biztonsági övezetére

Kikiáltási ár (Ft):

129 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.11

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Külterület, Vitéz düllő

Helyrajzi szám:

02426/17

Terület nagysága:

280 m2, 0,44 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdon

Művelési ága:

Gyep (legelő), 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

11 000

Licitlépcső (Ft):

100

1.12

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Endrőd belterület Polányi út mellet

Helyrajzi szám:

10078

Terület nagysága:

352 m2, 0,92 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Gyümölcsös, 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

E.ON vezetékjog

Kikiáltási ár (Ft):

23 000

Licitlépcső (Ft):

100


1.13

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Keleti utca, töltés mellett

Helyrajzi szám:

14051

Terület nagysága:

647 m2, 1,69 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Kert, 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

42 000

Licitlépcső (Ft):

500

1.14

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Csepüskert

Helyrajzi szám:

13743

Terület nagysága:

223 m2, 0,58 AK

Tulajdoni hányad:

76/200 önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Kert, 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

12 000

Licitlépcső (Ft):

100

1.15

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Keleti utca, töltés mellett

Helyrajzi szám:

14008/2

Terület nagysága:

266 m2, 0,69 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Kert, 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

14 000

Licitlépcső (Ft):

100

1.16

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Pap - zug, nem vízparti, töltés mellett

Helyrajzi szám:

15057/4

Terület nagysága:

836 m2, 2,18 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Kert, 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Vízügyi szolgalmi jog

Kikiáltási ár (Ft):

54 000

Licitlépcső (Ft):

500

1.17

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Dan - zug, nem vízparti

Helyrajzi szám:

15632

Terület nagysága:

807 m2, 2,11 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Kert, 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

53 000

Licitlépcső (Ft):

500

1.18

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Dan - zug, nem vízparti

Helyrajzi szám:

15653

Terület nagysága:

915 m2, 2,39 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad

Művelési ága:

Kert, 2. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

60 000

Licitlépcső (Ft):

500

1.19

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Öregszőlő

Helyrajzi szám:

8083

Terület nagysága:

874 m2, 5,49 AK

Tulajdoni hányad:

Kizárólagos önkormányzati tulajdon

Művelési ága:

Szántó, 4. minőségi osztály

Bejegyzett teher:

Bejegyzést nem tartalmaz

Kikiáltási ár (Ft):

57 000

Licitlépcső (Ft):

1 000

Minden egyes ingatlanra külön kell licitálni.

2. Az árverés

2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

2.2 Ideje: 2018. április 25. 1000 óra.

3. Árverési biztosíték

3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2018. április 25.-én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.

3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.

4. Szerződéskötés feltételei

4.1 Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.

4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.

4.3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.

4.4. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. § értelmében (továbbiakban: földforgalmi törvény) a föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az adásvételi szerződést – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adásvételi szerződést a más törvényen, és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. Az adásvételi szerződésnek a vevő részéről tartalmaznia kell a 13–15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13–15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adásvételi szerződéshez csatolni kell.

4.5. A földforgalmi törvény 21. §-ban foglaltak alapján az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik azzal, hogy a szerződésben felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot.

A közlés kezdő napja az adásvételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlásra jogosult – ide nem értve a földalapkezelő szervezetet – a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a földalapkezelő szervezet képviseletében eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.

4.6 A földforgalmi törvény 36. §(1) b) bekezdése értelmében nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez.

5. A szerződéskötés egyéb feltételei

5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.

5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha

  1. a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
  2. b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
  3. c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

7. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800és 1400 között. Az ingatlanok nem körülzártak, a helyszínen megtekinthetők.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete

Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105