Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-22 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Pályázati kiírás Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre
Közzététel kezdete
2017-05-02
Közzététel vége
2017-05-17
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre nyílt pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján.
Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Pályázat célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete egyfordulós nyilvános pályázatot hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd, külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.
A pályázati kiírása, meghirdetése

A megkötendő szerződés típusa:
Adásvételi szerződés

A pályázat módja: egyfordulós.


A pályázati eljárásban részt vehet:
  1. Természetes személy,
  2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
  3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében az ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.

Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.

Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a versenytárgyaláson kell igazolni.

A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

1. Nettó induló ár: 105.000,- Ft.


2. Az ingatlan leírása:

Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
02712/15 hrsz. Elhelyezkedése: Gyomaendrőd, úgynevezett „Csejten” termőföldek között. Megjelölése az ingatlan nyilvántartásban: kivett csatorna. Az ingatlan 1273 m2 területnagyságú. A csatorna növényzettel, fákkal benőtt. A csatorna hossza 109 m, amely 58 m hosszúságban 5 m széles, majd 51 m hosszúságban 19 m széles. A csatorna az 51 m-nél mintegy 4 m szélességben fel van töltve. A funkcióját jelenlegi állapotában nem tölti be.


3. A szabályozási terv előírásai.


Az ingatlan külterületen az úgynevezett „Csejten” termőföldek között helyezkedik el. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlan mellett „Ev” erdő és „Má” mezőgazdasági általános övezet előírásai vannak érvényben.

4. A pályázat benyújtásának

4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4.2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítése” szöveget.
4.3 Ideje: 2017. május 17. 10:00 óra.

Pályázati biztosíték

5. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 10.500,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
6. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
7. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
Ajánlati kötöttség, az eltérés joga

8. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
A pályázati felhívás visszavonása, kizárás a pályázatból

9. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.
Pályázati ajánlat

10. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a vételár összegére,
3. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
4. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.
A pályázati anyagok beérkezése, felbontása

11. A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
12. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2017. május 17. 11:00 óra.
13. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli az ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.
Pályázatok értékelése, elbírálása

14. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
15. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
16. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
Szerződéskötés feltételei

17. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
18. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
19. A szerződéskötés egyéb feltételei:
19.1. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
19.2. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 19.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
Egyéb információk

20. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
21. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerül.
22. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan nem körülzárt, a helyszínen megtekinthető.


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105