Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-28 Német Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsága
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Gyomaendrőd, Templom–zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlan egyfordulós nyilvános értékesítése
Közzététel kezdete
2017-01-25
Közzététel vége
2017-02-28
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom–zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlant értékesítésre nyílt pályázatot hirdet a következő hirdetményi szöveggel:

"Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd, Templom–zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlan egyfordulós nyilvános értékesítésre

I.Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

II. A pályázati eljárásba részt vehet:

1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati eljárásban. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

III. Bruttó induló ár: 3.000.000,- Ft.

IV. Az ingatlan leírása

Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
9701/1 hrsz.Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése kivett, lakóház, udvar. Az ingatlan 1495 m2 területnagyságú. Az ingatlan nem vízparti.
Az ingatlanon egy 66 m2 hasznos alapterületű lakóépület, és egy 60 m2 hasznos alapterületű gazdasági épület található. Az ingatlan áramközművel rendelkezik. Az ivóvíz nincs bekötve, az egyéb vízszükséglet fúrt kútból hidroforral biztosítható. A szennyvízelvezetése 8 m3-es aknába történik.
Az ingatlan per, teher és igénymentes.

V. A szabályozási terv előírásai

Az ingatlanok vízpartiak, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Üh" jelű építési övezet előírásai vonatkoznak.
VI. A pályázat benyújtásának

1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Templom – zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre" szöveget.
3 Ideje: 2017. február 28. 10:00 óra.
VII. Pályázati biztosíték

1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 300.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
VIII. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.
IX. Pályázati ajánlat

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2.a vételár összegére,
3.az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása

A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.

XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja

1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2017. február 28. 1000 óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.

XII. Pályázatok értékelése, elbírálása

1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.

XIII. Szerződéskötés feltételei

1. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
3. A szerződéskötés egyéb feltételei:
4. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
5. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 4. pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
XIV. Egyéb információk

1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban, illetve más internetes portálokon.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.


Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete"
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105