Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Pályázati kiírás 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésre
Közzététel kezdete
2016-05-02
Közzététel vége
2016-05-17
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésre egy fordulós nyílt pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd, Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának egy fordulós nyilvános értékesítésre


I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu


II. A pályázati eljárásban részt vehet:

1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a versenytárgyaláson kell igazolni.
A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

III. Bruttó induló ár: 4.600.000,- Ft.

IV. Az ingatlan leírása:
Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
7701/4 hrsz.
Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése kivett, lakóház, udvar. Az ingatlan földterülete 3062 m2, amelyből 2882/3062-ed rész az önkormányzat tulajdona.
Az ingatlanon lévő lakóház épület teljes egészében a 180/3062-ed tulajdonostárs tulajdonát képezi.
Az ingatlan-nyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kizárólag a földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésére jogosult.
A földterület 180/3062-ed tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.

V. Elővásárlási jog kikötése
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elővásárlási jogot köt ki arra, az esetre, amennyiben a nyertes pályázó, majd tulajdonos a későbbiekben értékesíteni kívánja az ingatlant. Az elővásárlási jog ténye bejegyeztetésre kerül a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kiadására rendelkezésére álló idő 30 nap.

VI. A szabályozási terv előírásai.
Az ingatlan vízparti, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Üh" jelű építési övezet előírásai vonatkoznak.

VII. A pályázat benyújtásának módja
 1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
 2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan telekrész értékesítése" szöveget.
 3. Ideje: 2016. május 17. 10:00 óra.

VIII. Pályázati biztosíték
 1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 460.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
 2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
 3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
 2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.


X. Pályázati ajánlat

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 2. a vételár összegére,
 3. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
 4. a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog elfogadására.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.

XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
 1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2016. május 17. 11:00 óra.
 2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.

XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása
 1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
 2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.

XIV. Szerződéskötés feltételei
 1. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
 2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
 3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
 4. A polgári jog [ 2013. évi V. törvény 5:81.§ (1) bekezdés ] alapján a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. A nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződéskötéstől számított 15 napon belül az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról írásban nyilatkozhat.
 5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján, a jogszabályi feltételek fennállása esetén (az ingatlan vételára eléri a jogszabályban meghatározott értéket), a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
 6. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
 7. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
  a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
  b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
  c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 6. pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.

XV. Egyéb információk
 1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
 2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban.
 3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105