Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-28 Német Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsága
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Nyílt pályázat a 15060/52 és 02774/12 hrsz.-ú termőföldek haszonbérletére
Közzététel kezdete
2016-01-05
Közzététel vége
2016-02-11
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 15060/52 és 02774/12 helyrajzi számú termőföldek határozott idejű haszonbérletére egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet az alábbi felhívás szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet meg Gyomaendrőd, Bónom – zug közelében található 15060/52 és 02774/12 hrsz.-ú termőföldek haszonbérletére.

1. A haszonbérleti jog időtartama: 1 év.
2. A haszonbérleti eljárásban pályázóként részt vehet:


A) Az a természetes személy, akit a földhivatal a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) alapján földművesként nyilvántartásba vett, illetve a pályakezdő gazdálkodó (az a 16. életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki a föld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodik, nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld tulajdonjogával, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik).

B) Az a gazdálkodó szervezet, amelyet a földhivatal az Fr. alapján mezőgazdasági termelőszervezetként vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett.

Nem vehet részt olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek.

Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a versenytárgyaláson kell igazolni.

A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

3. A pályázati eljárás tárgyát képező termőföldek főbb adatai:

Hrsz. Művelési ág Terület
( ha )
AK érték
15060/52 szántó 6 0,7093 8,65
02774/12 szántó 0,7708 8,59
ebből:
szántó 4 0,2067 4,67
szántó 5 0,2254 3,92
kivett 0,7708 0,3387


4. A versenytárgyalásra a pályázat benyújtásának

Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban 1 példányban aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlatot minden oldalon aláírva, “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „termőföldek bérbeadása” szöveget.

Határideje: 2016. január 11. 10:00 óra.

5. Pályázati biztosíték:

1. A meghirdetett termőföldekre 10.000,- Ft/termőföld pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára. A pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja ( 2016. január 11. ). A versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az előleg átutalásának elindítását.

2. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti díjba.

6. Ajánlati kötöttség, ajánlat visszavonása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.

7. Pályázat érvényességének feltételei

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
  1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
  2. a bérleti díj mértékére,
  3. nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt,
  4. tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
  5. nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása,
  6. a birtokba lépés időpontjában nem esik a Földforgalmi tv. 16. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt, birtokolható (birtok: a jogosult tulajdonában, haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló valamennyi föld) területek nagyságára vonatkozó korlátozás alá,
  7. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.
A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a részletes Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a pályázathoz csatolni.

Az Önkormányzat a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.

8. A versenytárgyalás lefolytatása

Az ajánlatok értékelését követően az érvényes ajánlatot tevők között versenytárgyalás kerül lefolytatásra.

A versenytárgyalás időpontja:
2016. január 18. 14:00

Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) emelet díszterme.

A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot bízza meg.

9.Pályázatok értékelése, elbírálása

A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el a versenytárgyaláson tett ajánlatok alapján. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló bérleti díj mértékénél alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.

A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.

10.Az előhaszonbérleti jog gyakorlásának módja

A haszonbérleti szerződést Hunya Község Önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.
A közlés kezdő napja a haszonbérleti szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. tv. rendelkezései szerint meghatározott előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.

11.Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető

A bérleti díj mértéke: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött tőzsdei ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a kilogrammban meghatározott bérleti díj szorzata.

A bérleti díjra az ajánlatot kilogramm/aranykorona értékben kell megtenni, amely nem lehet kevesebb 35 kg/AK értéknél.

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől alacsonyabb mértékű díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minősül.

12.Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások

Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján az esedékes tárgyév szeptember 30. napjáig, a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell megfizetni.

13.Szerződéskötés feltételei

A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
A haszonbérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott művelési kötelezettséggel kapcsolatos feltételek biztosítása.

A szerződéskötés egyéb feltételei:
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

14.Egyéb információk

A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel.

A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu).
A termőföldekkel, illetve a versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 8:00 és 14:00 között (Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Telefon: (66) 581-238, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.).


Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105