Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-28 Német Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsága
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlan bérbeadása
Közzététel kezdete
2015-12-15
Közzététel vége
2016-01-10
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlan határozott idejű bérbeadására nyílt pályázatot hirdet az alábbi felhívás szerint:  

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet meg Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlan bérbeadására.
Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

A versenytárgyalás kiírása, meghirdetése

1. A megkötendő szerződés típusa: bérleti szerződés
2. A bérleti eljárásban pályázóként részt vehet:

  • Természetes személy,
  • cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, illetve
  • több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében az ingatlanra bérleti szerződést köthet.

Nem vehet részt olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a versenytárgyaláson kell igazolni.
A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
3. A bérleti jog időtartama: 2 év.
4. A pályázati eljárás tárgyát képező ingatlan főbb adatai:

Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
3495 hrsz. Gyomaendrőd, Fő út 85.
Korábban óvodaként funkcionált. Műszaki állapota jó.
Telek alapterülete: 1528 m2.
Az épület hasznos alapterülete: 257 m2.

5. A pályázat benyújtásának helye, módja, ideje:

5.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
5.2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban 1 példányban aláírva, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlatot minden oldalon aláírva, “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Fő út 85. szám alatti ingatlan bérbeadása” szöveget.
5.3. Határideje: 2016. január 11. 1000 óra.

6. Pályázati biztosíték:
6.1. A meghirdetett ingatlanra 20.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára. A pályázati biztosítékrendelkezésre bocsátásának határideje legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja ( 2016. január 11. ). A versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az előleg átutalásának elindítását.
6.2. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti díjba.

7. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.
8. Pályázat érvényességének feltételei
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
8.1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
8.2. a bérleti díj mértékére,
8.3. nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt,
8.4. tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
8.5. nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása,
8.6. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára, vagy annak megtiltására.
A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a részletes Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a pályázathoz csatolni.
A fenti feltételek hiánya szerződéskötést kizáró oknak is minősül.
9. A pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen ha:
9.1. nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglaltaknak,
9.2. a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
9.3. a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte,
9.4. a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult,
9.5. a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,
9.7. a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása van;

10. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2016. január 11. 1300 óra.

Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.
11. A versenytárgyalás lefolytatása
Az ajánlatok értékelését követően az érvényes ajánlatot tevők között versenytárgyalás kerül lefolytatásra.
A versenytárgyalás időpontja: 2016. január 27. 1400
Helye:            Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) emelet díszterme.
A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Ellenőrző, Turisztikai és Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.

12. Pályázatok értékelése, elbírálása
A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el a versenytárgyaláson tett ajánlatok alapján. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló bérleti díj mértékénél alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.
A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse.

13. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető
A bérleti díj mértéke: bruttó 50.000,- Ft/hónap.
A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől alacsonyabb mértékű díjra nem tehet ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minősül.
Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján, a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell megfizetni.

14. Szerződéskötés feltételei
Az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
Bérlő köteles legkésőbb a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bérleti díj összegének megfelelő kauciót megfizetni a Bérbeadó részére.
A szerződéskötés egyéb feltételei:
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.

15.Egyéb információk
A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel.
A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban.
Azingatlannal, illetve a versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között (Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Telefon: (66) 581-238, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.).
Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105