Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Közzététel kezdete
2021-12-01
Közzététel vége
2021-12-13
Tartalom

Csárdaszállás Községi Önkormányzata

a Csárdaszállás, belterület 107/2. hrsz. alatt lévő ingatlanértékesítésére

nyílt árverést hirdet

Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:

Csárdaszállás Községi Önkormányzata

Cím: 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.

Telefon: +36-66/426-066

Képviseli: Nagy Zsolt Sándorné polgármester

e-mail: polgarmester@csardaszallas.hu

Az árverés célja: Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő–testülete által az ingatlan értékesítés útján való hasznosítása egyfordulós nyilvános árverésen.

Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.

Az árverés kiírása, meghirdetése

A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés.

Az árverésen részt vehet:

1. Az árverésen ajánlatot tehet.

1.1. Természetes személy.

1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.

1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.

1.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

2. A szükséges igazolások.

2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.

2.2. Az árverésen résztvevő szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.

2.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

2.5. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.

2.6. Amennyiben az árverésen résztvevő nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.

2.7. Az árverésen résztvevőnek igazolnia kell, hogy Csárdaszállás Községi Önkormányzat, valamint annak helyi adóhatósága felé nincs lejárt tartozása.

1. Kikiáltási ár, induló licit,licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb

1.1

Az ingatlan helye:

Csárdaszállás, belterület

Helyrajzi szám:

107/2

Terület nagysága:

6863 m2

Tulajdoni hányad:

1/1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat

Jellege:

Kivett

Művelési ága:

Beépítetlen terület

Az ingatlan helyi építési szabályozás szerinti besorolása:

Az ingatlan az építési szabályozásban „Ev” jelű védett és véderdő erdőterület, amelynek hasznosítása erősen korlátozott az alábbiak szerint.

„40. § (1) Erdőterület a szabályozási terven E jellel jelölt erdő művelési ágú, és/vagy a Településrendezési terv szerinti erdősítésre kijelölt területek.

(2) Az erdőterületek rendeltetésük szerint

a) Védelmi (védőerdő) (Ev) erdők lehetnek.

(3) [11]

(4) Az erdő művelési ág létrejöttéig a területen csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható.

(5) Az erdőövezetekbe tartozó telkek tovább nem oszthatók, de igény és lehetőség szerint összevonhatók.

(6) Az erdőövezetekben kerítés csak vadvédelmi vagy természetvédelmi céllal létesíthető.

(7) Erdőterületen csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illeszkedő épületek építhetők.

Erdőterület – védelmi erdők területe

41. § (1) A védelmi rendeltetésű erdőterületek a szabályozási terven (Ev) jellel jelölt területek, melyek elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek (talaj, levegő stb.) valamint a település és egyéb létesítmények védelmére szolgálnak.

(2) A védelmi rendeltetésű erdők övezetében épületet elhelyezni nem lehet. Az OTÉK 32. §-ában felsorolt építmények akkor helyezhetők el, ha azok az erdő védelmi rendeltetését nem akadályozzák.

(3) A védelmi rendeltetésű erdők övezetének területén elhelyezhetők az erdőgazdasági műveléshez, vagy közérdekből szükséges infrastruktúra építményei.

(4) Az övezethez tartozó erdőterületek min. 85 %-ban zárt faállománnyal telepítendők be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki. Új növényállomány telepítésénél csak őshonos fajok használhatók.

(5) Védelmi rendeltetésű erdő területén a folyamatos borítottság érdekében az erdőfelújítást természetes felújító módszerekkel (fokozatos felújító vágás, szálalás, szálaló vágás) kell végezni. A tarvágás tilos.

(6) Védelmi rendeltetésű erdő területén korábban kialakított tanya (lásd: fogalommagyarázat) területén meglévő lakóépület, mezőgazdasági hasznosítás gazdasági építménye és terepszint alatti pince felújítható, korszerűsíthető, bővíthető, de új épület nem építhető.”

Az ingatlan kikiáltási ára (Ft)

2.100.000

Licitlépcső, (Ft)

10.000

2. Az árverés

2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási telephelye (Csárdaszállás, Petőfiutca 17.)

2.2 Ideje: 2021. december13. 1000 óra.

3. Árverési biztosíték

3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2021. december13.-án 9 óráig - el kell indítani a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 53200053-11048699 számlára, és annak bizonylat másolatát az árverésen be kell mutatni.

3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.

4. Szerződéskötés feltételei

4.1 Az árverés nyertese a kiértesítés kézhezvételét követően 15 napon belül szerződést köt.

4.2 Az eljárás nyertesének a vételárat azeladó által kibocsátott számla alapján, a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell megfizetni.

5. A szerződéskötés egyéb feltételei

5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.

5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha

a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá

b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá

c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.

6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város és Csárdaszállás Községi Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu, www.csardaszallas.hu) illetve a Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám továbbá a Csárdaszállás, Petőfi utca 17. szám alatt lévő hivatali épületek hirdetőtábláján.

7. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő – testülete

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105