Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Közérdekű adatok

1. I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetõk

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Hivatalos név (teljes név)
Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2. Székhely

5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)
+36-
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)
+36-66-283-288
6. Központi elektronikus levélcím
onkormanyzat@gyomaendrod.hu
7. A honlap URL-je
www.gyomaendrod.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetõsége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
 
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
 
10. Az ügyfélfogadás rendje
Ügyfélfogadási idő
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
 
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A szerv vezetõjének, vezetõinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetõsége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Képviselő-testület tagjai
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv alárendeltségében működő szervek
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
 
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
 
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje
 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
 
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
 
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
 
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Nincs
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
Nincs
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
Nincs

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
Nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Nincs

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
Békés Megyei Kormányhivatal
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Békés Megyei Kormányhivatal

1.7. Költségvetési szervek

Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Nincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és
angol nyelven
Nem országos illetőségű
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
 
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
 
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
 
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
 
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
Nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
 
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
 
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
Nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
 
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
Nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
 
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
 
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
 
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
A Képviselő-testületi ülés előkészítése (lásd: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 11/A. §)
Az ülések előkészítésének szervezési, folyamatvezérlési és műszaki részletszabályai (lásd: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 4. melléklete).
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
A Képviselő-testületi ülés előkészítése (lásd: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 10 - 22. §)

Postacím:
Polgármesteri Hivatal Titkársága
5501 Gyomaendrőd, Pf: 3

Elektronikus levélcím:
onkormanyzat@gyomaendrod.hu
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
A Képviselő-testületi ülés előkészítése (lásd: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 10 - 19. §)
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
Városháza
Tanácsterem (Képviselő-testület)
Díszterem (bizottságok)
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülései és jegyzőkönyvei
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottságainak ülésterve 2012-ben.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
A Képviselő-testületi ülés előkészítése (lásd: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 12 - 17. §)
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek napirendjei
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
A Képviselő-testületdöntéseinek listája

Önkormányzati határozat nyilvántartás
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
A Képviselő-testület döntéseinek listája

Képviselő-testületi határozatok
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Önkormányzati határozat nyilvántartás
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
 
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Lásd: Közadat kereső
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
Lásd: Közadat kereső
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Lásd: Közadat kereső
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
Lásd: Közadat kereső
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
 
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Hirdetmények és közlemények
X. Közzétételi egység: Közérdekû adatok igénylése
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
 
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
 
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Kattintson ide a cella szerkesztéséhez!
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai
ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
 
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetése

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetési táblázatai
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Féves számviteli beszámoló (2012)
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
A nemzetiségi önkormányzat 2011. évi zárszámadása

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
 
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
 
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
 
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
 
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
 
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
 
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
 
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat tartalma
B) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések címzettjei
 
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat tartalma
B) Adat megnevezése
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
 
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2021. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105