Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Közérdekű adatok

1. I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetõk

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Hivatalos név (teljes név)
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Deutsche Nationalitatenselbstverwaltung der Stadt Gyomaendrőd
2. Székhely

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.


Nagyobb térképre váltás
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)
+36-66-386-122
5. Elnök elérhetősége
+36-20-465-91-50
6. Központi elektronikus levélcím
onkormanyzat@gyomaendrod.hu
7. A honlap URL-je
www.gyomaendrod.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetõsége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Titkárság
Tel: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: titkarsag@gyomaendrod.hu
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Braun Márton elnök
10. Az ügyfélfogadás rendje
Ügyfélfogadási idő
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
SZMSZ
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A szerv vezetõjének, vezetõinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetõsége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Képviselő-testület tagjai
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Nem releváns

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv alárendeltségében működő szervek
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
Nincs
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
Nincs
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje
Lásd az 1. pontot

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
Nincs
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
Nincs
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
Nincs
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nincs

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Nincs
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
Nincs
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
Nincs

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
Nincs
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Nincs

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
Békés Megyei Kormányhivatal
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Békés Megyei Kormányhivatal

1.7. Költségvetési szervek

Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Nincs
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
Nincs

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
SZMSZ

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és
angol nyelven
Nem országos illetőségű
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Nem releváns
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Nem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
Nem releváns
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Nem releváns
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
Nem releváns
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
SZMSZ
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
SZMSZ
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
SZMSZ
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
Városháza
Tanácsterem (Képviselő-testület)
Díszterem (bizottságok)
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések.
Képviselő-testületi előterjesztések
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Képviselő-testületi és bizottsági határozatok
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Nem releváns
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
Nem releváns
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Nem releváns
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Nem releváns
X. Közzétételi egység: Közérdekû adatok igénylése
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Nem releváns
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Nem releváns
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Nem releváns
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Nem releváns
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem releváns
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
Nem releváns

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
MÁK 2020
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai
Nem releváns
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Nem releváns
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Nem releváns
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Nem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések, Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Határozatok.hu

Költségvetés és zárszámadás összefoglaló táblája

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Nem releváns
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Nem releváns
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Nem releváns
II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
Nem releváns
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
Nem releváns
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Nem releváns
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat tartalma
B) Adat megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések címzettjei
Nem releváns
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat tartalma
B) Adat megnevezése
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Nem releváns
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése
B) Adat tartalma
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
Nem releváns
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105