PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2024. 01 9.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatok ellátására

A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.

 

A jogviszonyra vonatkozó feltételek: ügyvezetői megbízás, mely 5 éves határozott időtartam keretében, 2024. április 1. napjától 2029. március 31. napjáig tart.

 

Foglalkozás jellege: munkaviszony

 

A munkavégzés helye: a társaság székhelye.

 

Jövedelem: A bér és az egyéb juttatások meghatározása a Munkáltató és a Pályázó közötti szabad megállapodás tárgya.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. április 1.

 

A vezető tisztségviselői jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

Az ügyvezető fő feladatai: az ügyvezető irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, figyelembe véve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület határozatait. Gondoskodik a Társaság és az Önkormányzat által rábízott vagyon hatékony működtetéséről. Ügyvezetői feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető bármely ügyben képviseli a társaságot. Önálló, cégszerű aláírásra jogosult. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve ügyvezetői kötelezettségeinek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

 

A fő feladatai tételesen:

 • gyakorolja az ügyvezetés Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogait
 • ellátja a Társaság ügyvezetését
 • gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság munkavállalói felett
 • kiépíti és folyamatosan fejleszti a Társaság alap- és kiegészítő feladatait a leghatékonyabban szolgáló szervezetet, kiemelten a vagyongazdálkodást, műszaki és gazdasági feladatokat ellátó részlegeket
 • kidolgozza és a Képviselő-testület elé terjeszti a Társaság üzletpolitikáját
 • vagyonpolitikai koncepciót készít és azt folyamatosan karbantartja, fejleszti a rábízott önkormányzati vagyont, annak hatékony működtetése, használata, hasznosulása érdekében
 • megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról
 • elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az alapító elé terjeszti
 • a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Társaság stratégiájának kialakításában és végrehajtja azt
 • kialakítja és továbbfejleszti a Társaság szolgáltatás portfólióját
 • felkutatja és kiaknázza a külső piaci bevételi lehetőségeket
 • kapcsolatot tart és negyedévente beszámol a tulajdonos felé

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.
 • A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 3/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott, a „Fürdővezető” munkakörhöz kapcsolódó, legalább „Középfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat”.
 • Nyertes pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
 • A Fürdővezető munkakör a munkakör betöltésének napjától számított 3 hónapos próbaidő kikötésével létesíthető.

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:

 

 • "B" kategóriás jogosítvánnyal,
 • fürdővezetés területén szerzett tapasztalattal,
 • projektmenedzsment gyakorlattal rendelkezik.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy a bizonyítvány megkérésének igazolása)
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatát
 • a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, beleértve a szervezeti, gazdálkodási, marketing és PR terveket, kiemelve a rövid és középtávú vonatkozásokat
 • bérigényt,
 • hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok megismeréséhez az előkészítésben, véleményezésben, elbírálásban részt vevő személyek részére
 • nyilatkozat a Ptk. 3:22.§-ban előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

A pályázat benyújtási határideje: 2024. február 29.

 

A pályázat benyújtásának módja, helye:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői pályázat” .

vagy

 • E-mailben: szemelyzet@gyomaendrod.hu e-mail címre. Kérjük az e-mail tárgyában a „Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői pályázat” feltüntetését.

vagy

 • Személyesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 22.

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb feltételek:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk:

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve a társaságra vonatkozó tájékoztatás az alábbi személytől kérhető: Toldi Balázs polgármester, tel.: 06/66/521-600

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapja – www.gyomaendrod.hu – 2024. január 09.

 

Határidő: azonnal

 

 

Gyomaendrőd, 2024. január 9.

 

 

Kivonat hiteléül:

 

 

 

                                                                          Jakucs Mária

                                                                       jegyzőkönyvvezető

 

 

Eseménynaptár
Közelgő események