A szöveg időállapota: 2008.I.1. - 2008.VI.14.
Időállapot váltás: 2008.I.1. - 2008.VI.14.
2008.VI.15. - 2008.VI.30.
2008.VII.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2009.XI.30.
2009.XII.1. -


37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet

a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 1999. évi LXIX. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tiszta és rendezett emberi környezet kialakítása és megtartása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, városrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;

b) Gyomaendrőd város közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, s az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze;

c) megállapítsa a közterület-használat engedélyezési eljárásának szabályait, a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Építőanyagok: Építési, bontási munkálatok elvégzéséhez szükséges munkaeszközök, berendezések, ehhez felhasznált anyagok, és a munkálatokból származó törmelékek.

2. Ingatlan tulajdonosa:az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzett személy.

3. Ingatlan használója: az ingatlan bérlője, használója, vagy más jogcím alapján az ingatlant kezelő személy.

4. Járműtárolás: a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű, vontató, nyerges vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, tehergépkocsi, pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény, valamint a 15 férőhelyesnél nagyobb autóbusz, mezőgazdasági gépek és mindezek tartozékaik elhelyezése, tárolása.

5. Jármű üzembetartója: aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja, és akit a törzskönyvbe, a forgalmi engedélybe tulajdonosként bejegyeztek; továbbá a jármű jogszerű használója.

6. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, valamint az ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze tulajdoni viszonyoktól függetlenül.

7. Köztárgy: közterületen álló és közhasználatra szolgáló művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, postai, kertészeti műtárgyak, utcabútorok, köztisztasági létesítmények.

8. Közút kezelője: az önkormányzat többségi tulajdonában lévő vagy megbízás alapján eljáró vállalkozás, melynek feladata az önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezelése. (Az önkormányzati utak kezelője a Gyomaszolg Ipari Park Kft., melyet a cég mindenkori ügyvezető igazgatója képvisel.)

9. Létesítmény: a közterület és a rajta levő építmények együttese.

10. Mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (kosár, tricikli, fagylaltos kocsi.)

11. Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusító hely.

12. Út határa: az útnak a kiemelt szegélyig, útpadkáig vagy a rézsűig, kiterjedő külső széle, mely nem foglalja magába az út víztelvezetését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt.

13. Út területe: az út határai közötti terület.

14. Út tartozéka: a várakozóhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés.

15. Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező azon jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt; a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű; továbbá műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan roncs vagy sérült jármű.

16. Zöldfelület: Minden olyan közterületen fekvő felület, amelyet döntő mértékben növény borít, függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységén (ipari-, lakó-, közlekedési terület) belül helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet a növényzet minőségétől függetlenül zöldfelületnek kell tekinteni.

17. Zöldterület: a zöldfelület fogalmán belül a város belterületén lévő és az önkormányzat tulajdonát képező minden:

a) közpark, közkert, liget, játszótér, sportpálya,

b) utcai fák, fasorok,

c) pihenésre, védelemre szolgáló véd-, városerdők,

d) helyi védettség alá vont területek,

e) virágágyások,

f) az a)-e) pontokba nem tartozó, de intézményes gondozás alá vont közterületek,

g) főforgalmi utak zöldfelületei.

18. Zöldfelületek intézményes gondozása: azon fenntartási munkák értendők alatta, melyeket az önkormányzat végez, vagy rendel meg, a zöldterületek fenntartására és védelmére; ebbe a körbe tartozik különösen a fák metszése, zöldterületek füvének nyírása, locsolása, növényzet pótlása.

A rendelet hatálya

3. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő valamennyi közterületre.

(2) E rendelet kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.

4. § E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a piac és vásárterekre;

b) a várakozó és megőrző helyek területén tartózkodó gépjárművek számára fizetési kötelezettséget előíró helyekre.

5. § (1) E rendelet szabályozza:

a) a közterületek rendeltetésszerű használatát, ezen belül a fenntartói és használói jogokat és kötelezettségeket;

b) a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát;

c) a köztisztaság fenntartásával kapcsolatos szabályokat.

(2) Rendeltetéstől eltérő célú közterület használatának minősül, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások által történő rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza. Rendeltetéstől eltérő használatnak minősül különösen:

1. építőanyagok tárolása és építési munkaterületek kialakítása;

2. közterületi bontás;

3. járművek tárolása;

4. üzemképtelen járművek tárolása;

5. a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele;

6. fás szárú növények kitermelése;

7. növényi részek (termések) begyűjtése;

8. közterületi berendezési tárgyak, utcabútorok elhelyezése;

9. játszóterek használatának rendje;

10. reklám és hirdető tevékenység;

11. kereskedelmi és szolgáltató tevékenység;

12. pavilonok és egyéb objektumok elhelyezése, üzemeltetése;

13. rendezvények és kiállítások tartása;

14. mutatványos és cirkuszi tevékenység végzése.

II. Fejezet

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA

Közterületek rendeltetésszerű használata

6. § (1) A közterületeket és köztárgyait - városrendezési tervekben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, jogszabályokban körülírt célra és módon, állagsérelem nélkül, és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja. A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(2) Közterületeknek, köztárgyainak és a zöldfelületek növényzetének megóvásában mindenki köteles tőle elvárható módon közreműködni.

(3) A közterületek rendeltetésszerű használatának minősül különösen:

a) a közlekedés biztosítása;

b) pihenő és emlékhelyek kialakítása;

c) közművek létesítése, javítása, karbantartása;

d) köztisztasági létesítmények elhelyezése;

e) köztárgyak elhelyezése.

(4) A rendeltetésszerű használat során a közterület felbontására és helyreállítására; a közművek létesítésére és a köztárgyak közterületen elhelyezésére a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó engedélyezési kötelezettség áll fenn. Díjfizetési kötelezettséget e rendelet vagy más jogszabály előírhat.

(5) a védett természeti területek használatával, kezelésével, védelmével kapcsolatos olyan közterület használatnak minősül, amelynek egyes kérdéseiről külön jogszabály rendelkezik.

Fenntartói kötelezettségek

7. § (1) Az önkormányzat kül- és belterületén az ingatlanok határvonalától az út határáig, de legfeljebb 15 méterig, épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 méterig a közterület gondozását az ingatlan tulajdonosok közreműködésével látja el.

(2) Tulajdonosok feladata közé tartozik a gyep kaszálása, az ingatlan előtti járda folyamatos tisztán tartása, síkosság menetesítése, felületéről a hó eltakarítása, a nyílt csapadékvíz elvezető árok és műtárgyainak folyamatos tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítása, a fenntartási munka során helyben keletkezett hulladék elszállítása.

(3) A tulajdonosoknak az (1) bekezdésben meghatározott területeken az arankafajok, a selyemkóró valamint a parlagfű elleni védekezés keretében ezen növények irtását virágzásuk előtt kell végrehajtani, és azt követően kötelesek ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben körülírt területek kivételével a közterületek tisztántartásáról az Önkormányzat gondoskodik. A frekventált fekvésű zöldfelületek, egyéb zöldterületek intézményes gondozását az Önkormányzat e feladatokat szervezett formában általa alapított vállalkozás vagy megbízott vállalkozó útján végzi. Az Önkormányzat a közterületek intézményes gondozására 1. sz. mellékletben felsorolt területeket jelöli ki.

8. § (1) Ingatlanok előtt - kivéve a 1. sz. mellékletben felsorolt területeken - levő bokrok, fák közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozását, gallyazását az ingatlan tulajdonosa köteles elvégezni. A munka során a tulajdonos felelős a munka - illetve balesetvédelmi szabályok betartásáért. Kérelmére az Önkormányzat a kijelölt munkát a tulajdonos költségére elvégeztetheti. A polgármester méltányosság keretében a költség elengedéséről határozhat.

(2) A légvezeték biztonsági övezetébe benyúló gallyak eltávolítása a közmű tulajdonosok feladata, ezért ha a kivágandó, gallyazandó fa légvezeték különösen: távközlési kábel, elektromos légkábel közelében helyezkedik el, a fa kivágásához, gallyazásához az érintett közmű tulajdonosának engedélye is szükséges.

(3) A Gyomaendrőd közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámának közterületről jól látható módon történő feltüntetése.

III. Fejezet

A KÖZTERÜLET RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATA

Építési munkálatokra vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Építőanyag tárolása közterület-használati engedély alapján közterületen csak akkor tárolható, ha az építési területen tárolására nincs alkalmas hely.

(2) Építőanyagok közterületen úgy helyezhetők el, hogy az mások vagyonát, testi épségét és a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A kihelyezett építőanyagok nem akadályozhatják a közúton történő közlekedést.

(3)1

(4) Az építőanyagok elhelyezésére, az engedély megszűnése utáni eredeti állapot helyre állításának módjáról és formájáról a közterület-használati engedély rendelkezik.

10. § (1) Közterületen zajló építési munkálatok elvégzése során a kivitelező a munka elvégzésekor - a közterület-használati engedélyezésére vonatkozó szabályok és az engedély előírásai alapján - köteles gondoskodni a közterület állágának védelméről, a közlekedés biztonságáról és az eredeti állapot helyreállításáról.

(2) Közterületen - közúthoz, járdához csatlakozó bejárót, parkolót, árkon keresztül hidat, átjárót kizárólag az út kezelőjének hozzájárulása alapján lehet létesíteni. Az árkot áthidaló bejáró méretét, az alatta elhelyezett áteresz átmérőjét a helyi belvízrendezési terv előírásai alapján kell meghatározni. Ez a hozzájárulás nem helyettesíti a más jogszabályokban előírt építési engedélyt.

A közterületi bontás

11. § Építési, szállítási munkák során a megsérült járdaszakaszok, útszakaszok teljes felületét a munka befejezését követő 30 napon belül az köteles helyreállítani, akinek a munkája során a károsodás bekövetkezett.

12. § (1) Utat, járdát építeni vagy elbontani csak a 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet alapján kiadott hatósági engedély alapján lehet. E rendelkezés nem terjed ki a járda korszerűsítésére és a zárt területen belüli magánútra.

13. § (1) A közút alatt vagy felett a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet létesítményt elhelyezni, átvezetni, megszüntetni, felbontani; ha a közterület ezen használata zöldfelületre irányul, a hozzájárulás megadása polgármesteri hatáskörbe tartozik. A kezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelem tartalmáról az 46. § rendelkezik.

(2) A közút hozzájárulás nélkül csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében bontható fel. A munkálatok elvégzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út megfelelő helyreállításáról a közmű fenntartója köteles gondoskodni.

(3) Az üzemzavar miatt végzett bontást az út kezelőjének 24 órán belül be kell jelenteni, aki azt nyilvántartásba veszi. A bejelentéshez mellékelnie kell a helyszínrajzot, és közölni köteles az eredeti állapot helyreállításának időpontját. A helyreállítási munkák határideje nem haladhatja meg a bontási munka befejezésétől számított 15 munkanapot. Amennyiben a kérelmező fentieknek nem tesz eleget, úgy költségére a helyreállítási munkák elvégeztethetőek.

(4) Az igénybevevő az igénybevétel után a közutat, közterületet és környezetét az eredeti állapot szerint köteles helyreállítani.

Járművek közterületen történő tárolása

14. § (1) Telephellyel rendelkező és a telephellyel nem rendelkező vállalkozók 2. § 4. pontja szerinti járműveiket és azok tartozékait közterületen nem tárolhatják. E rendelkezés nem terjed ki arra az esetre, ha a KRESZ szabályainak megfelelően történik a jármű tárolása. Lakókocsi közterületen 15 napon túl közterület-használati engedéllyel tárolható.

(2) Közterületen telephelyhez kötött munka és gépjármű vizes és mosószeres takarítása nem végezhető.

(3) Kiemelt szegély melletti intézményes gondozásban részesülő zöldterületen jármű nem várakozhat, parkolhat.

(4) A jármű elszállítására 15. és 16. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

15. § (1) Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható, az üzembetartó az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről a felszólítást követő 8 napon belül eltávolítani.

(2) Amennyiben az üzembentartó nem tesz eleget kötelezettségének vagy az üzembentartó személye közterület kezelőjének első intézkedésétől számított 15 napon belül nem állapítható meg, az üzembentartó költségére a közterület kezelője gondoskodik a jármű elszállítatásáról.

(3) A jármű elszállításakor jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a jármű műszaki állapotának pontos leírását, alvázszámát, motorszámát, a járműben található tárgyak felsorolását.

(4) Az elszállított járművet az erre kijelölt telephelyen az üzembentartó költségére és veszélyére kell tárolni.

(5) A közterület kezelője az üzemképtelen jármű tárolásáról, őrzéséről a beszállítást követő 90 napig gondoskodik, az üzembentartó ez idő alatt a költségek megtérítése mellett válthatja ki a járművet.

16. § (1) A ki nem váltott üzemképtelen járművet a közterület kezelője vagy magbízottja 90 nap eltelte után értékesítheti.

(2) Az üzemképtelen járműben talált dolgokra a talált tárgyakra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az értékesítésből származó vételárat az üzemképtelen járműre fordított költségekre kell fordítani. Költségként kell elszámolni a jármű elszállításának, tárolásának, őrzésének, értékesítésének költségeit.

Nyomvonal jellegű létesítmények terület-felhasználása, közterületek nem közlekedési célú használata

17. § Építési engedélyhez kötött nyomvonal jellegű létesítményt különösen utat, vasutat, járdát, közművezetéket, csatornát és ezekkel összefüggő műtárgyat és tartozékot a közterület felett vagy alatt csak a polgármester hozzájárulásával lehet elhelyezni. A közterület felett, alatt közművezeték, közműlétesítmény egyszeri díjfizetés mellett engedéllyel létesíthető, kivéve az önkormányzati társulás formájában megvalósuló létesítést.

18. § Az önkormányzat tulajdonában álló közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez az önkormányzat engedélye szükséges.

Zöldterületek védelme

19. § (1) A közterületre díszfák, díszcserjék telepítése esetén a közművek elhelyezkedéséről és a telepíteni kívánt egyedek fajokról előzetesen egyeztetni kell a város jegyzőjének megbízottjával.

(2) Gyümölcsfa, egynyári és évelő haszonnövény közterületen nem telepíthető.

20. § (1) Parkot, játszóteret, ligetet a lakosság időkorlátozás nélkül rendeltetésüknek megfelelően, szabadon használhatja.

(2) Ezen területeken közlekedésre csak a kijelölt utak használhatóak. Mindenki köteles tartózkodni növényzet, utcai fák megcsonkításától vagy kipusztításától.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott terület csak a kerékpárosok; vagy a fenntartást, fejlesztést vagy hulladékszállítást szolgáló járművek használhatják közlekedésre.

(4) A helyi természetvédelmi területek különös védelem alatt áll. Ezen területeken csak az intézményes gondozási feladatokat ellátó járművek közlekedhetnek.

21. § Gyógynövények gyűjtése csak engedéllyel végezhető. Az út széle és az ingatlanok határai között lévő növények gyümölcse az ingatlanok tulajdonosát illeti.

22. § Fák törzsei nem használhatóak hirdetések elhelyezésére.

23. § A közterület-használati engedélybe foglalt zöldterületek használata esetén, az engedélytől eltérő használatból fakadó, a zöldterületben, növényeiben, műtárgyaiban bekövetkező károsodása, megsemmisülése esetén az engedélyes saját maga vagy megbízottja útján köteles a helyreállításról, pótlásról gondoskodni. Ennek elmulasztásakor a munkálatokat az Önkormányzat az engedélyes költségére elvégezteti.

24. § (1) Fás szárú növények kivágása csak külön engedély alapján végezhető el, az engedélyben rendelkezni kell a pótlás módjáról. E rendelkezés kiterjed minden Gyomaendrőd közigazgatási területén élő fás szárú növényre.

(2) Ültetéssel történő pótlás kötelezettségének teljesítése akkor valósul meg, ha a telepített növény egy év után is életképes.

Játszóterek használatának rendje

25. § (1) A közterületen lévő játszóterek, azok játszószerei rendeltetésüknek megfelelően saját, szülő vagy a gyermekfelügyelő felelősségére használható.

(2) Játszóterek területére, sportpályára állat nem vihető be.

Reklám és kereskedelmi tevékenység

26. § (1) Köztárgyon, védett természeti területen hirdetmény, reklámberendezés nem helyezhető el.

(2) E rendeletben meghatározott engedélyköteles hirdető-berendezések és reklámhordozók engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő, vagy jogszabályban tiltott módon történő elhelyezése estén a joghátrány azt terheli, akinek érdekében azt kihelyezték.

(3) Reklám és hirdető tevékenységgel kapcsolatos hirdetések tartalmának és elhelyezésének egyes kérdéseit külön rendelet szabályozza.

27. § (1) Közterületen szeszes ital nem fogyasztható. Ez alól kivételt képez:

a) december 31-e;

b) vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelységek területe;

c) közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi árusító hely.

28. § (1) Mozgó árusítási forma közterület-használati engedély nélkül akkor végezhető, ha az árusító eszköz, mozgó árusítást végző személy egy helyben fél óránál hosszabb ideig tartózkodik.

(2) Közterületen saját mezőgazdasági terményét egy m2 nagyságú területen, külön engedély nélkül bárki árusíthatja, ha ezzel a gyalogos vagy gépjármű forgalmat nem akadályozza. Közérdekből, városképi okból, szakhatóságok felhívására az árusítás megtiltható.

(3) Az üzlet tulajdonosa és bérlője az üzlet előtt engedély birtokában akkor helyezheti ki közterületre termékét, ha azonos termékkör az üzlethelységben megtalálható, és a gyalogos forgalmat nem akadályozza.

29. § Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységhez történő szállítás esetén a szállított áru hely hiányában közterületen engedély alapján rakodható, ha ezzel a közlekedés nem akadályozott vagy biztonsága nem veszélyeztetett. Az, akinek érdekében a szállítást végzik, köteles a szállítás által okozott közterületben bekövetkező hibákat, szennyeződéseket saját költségén eltávolítani és köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

Pavilonok és egyéb objektumok elhelyezése, üzemeltetése

30. § Közterületen, építési engedély birtokában, csak a talajjal szervesen nem egybeépített olyan pavilon helyezhető el, melynek alapterülete nem haladja meg a 15 m2-t.

Mutatványos tevékenység

31. § Mutatványos tevékenység végzése különösen céllövölde, körhinta működtetése, cirkusz és ahhoz tartozó létesítmények üzemeltetése csak az erre a célra kijelölt helyen végezhető. A kijelölt helyek megnevezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

IV Fejezet

KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK

32. § (1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni, továbbá köteles a települési környezetet vagy a közterületet szennyező, fertőző tevékenységtől tartózkodni.

(2) Az ingatlanok tisztántartásáról - beleértve a gyommentesítést, különösen az allergiát okozó gyomnövények virágzás előtti irtását - elsősorban az ingatlan használója köteles gondoskodni, ennek hiányában e kötelezettség a tulajdonost terheli.

(3) Osztatlan közös tulajdon esetén a fenntartói és köztisztasági rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátásáért a tulajdonostársak egyetemesen felelnek.

33. § Ha közterületen - különösen közúton - jogszabállyal ellentétes, vagy jogszerű magatartás következményeként szennyeződés keletkezik annak eltávolításáról jármű esetében annak üzembentartója, más esetben pedig a közterület használója köteles gondoskodni.

34. § (1) Közterületen hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényekben lehet elhelyezni.

(2) Az üzlet, illetve a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője, használója üzlete, telephelye előtt - a városképet nem rontó- hulladékgyűjtő, csikktartó edény elhelyezéséről saját költségén köteles gondoskodni, annak ürítését szükségszerinti gyakorisággal az üzlet a hulladékgyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe el kell végezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő, csikktartó környékén keletkezett hulladék feltakarításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

(3) Új üzlet, illetve telephely engedély köteles vállalkozás részére működési engedély, telephely engedély akkor adható ki, ha az üzlet, a telephely az önkormányzat által rendszeresített egységes közterületi hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik, és ezt ki is helyezi.

(4) Kereskedelmi és szórakozóhely előtti közterületen azok üzemeltetője köteles gondoskodni a hulladékgyűjtők elhelyezéséről, ürítéséről, tisztán tartásáról, pótlásáról.

(5) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos, a közterületeken, ingatlanokon keletkezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről, kezeléséről, ártalmatlanításáról külön jogszabály rendelkezik.

(6) Az éves lomtalanításkor a hulladékot közterületen, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelettel összhangban a lomtalanítás napján, az ingatlan előtt rendezetten és szelektíven kell elhelyezni.

(7) Aki a rendezett kirakást megbontja, e rendelet szabálysértési rendelkezéseinek megfelelően bírsággal sújtható.

(8) A település bel- és külterületén az avar, kerti hulladék, és a háztartási szilárd hulladék szabadban történő égetése útján nem semmisíthető meg.

35. § (1) Földutak karbantartása, a járművek által vágott kátyúk megszüntetését a közszolgáltatás keretén belül évente három alkalommal a közút kezelője végzi el, a karbantartáson kívül eső időközökben a közlekedés biztonsága érdekében szükséges feladatok ellátásának kötelezettsége a közterülettel határos ingatlan használóját terheli.

(2) Az ingatlan tulajdonosa a közút szélétől egy méterre nem helyezhet el, és nem telepíthet olyan tárgyat, berendezést, építményt, növényt, mely a parkolást vagy a közlekedést akadályozza, veszélyezteti.

(3) Külterületi utak és földutak határáig az arankafajok, a selyemkóró valamint a parlagfű ellen a földúttal határos ingatlantulajdonosok kötelesek védekezni annak virágzása előtt úgy, hogy a virágzás nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartani.

36. § (1) A közterületen lévő üzemi területek, pályaudvarok, rendszeres tisztán tartása az ezen területek kezelőjének vagy a járművek üzemben tartójának kötelessége. A közutak tartozékainak tisztántartása a tulajdonos kötelezettsége, melyet maga vagy megbízottja útján lát el.

(2) Belterületen lévő megállóhelyeket, járdaszigeteket az önkormányzat köteles a rendszeresen tisztán tartani, és az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.

(3) Külterületen lévő várakozó és megállóhelyek és ezek tartozékainak tisztán tartása a közforgalmú jármű üzemben tartójának, az autóbuszmegálló esetében a közút kezelőjének kötelezettsége.

37. § (1) A bel- és külterületi holtágakon a víz feletti növényzet - különösen a nád, sás - és ezek elszáradt növényi részeinek eltakarítása a part menti ingatlan használójának, ennek hiányában tulajdonosának kötelessége, melyet minden év március 31-ig kell elvégeznie.

(2) A vízparti telkek használói és tulajdonosai kötelesek a vízparti sávot rendszeresen tisztántartani, és olyan magatartást gyakorolni, amellyel nem szennyezik a holtág vizét.

(3) Halászatra, horgászásra jogosult köteles a vízpart tisztántartására ügyelni, a tevékenységével kapcsolatban keletkezett hulladékot összegyűjteni és elszállítani, vagy megsemmisíteni.

38. § Közterületen lévő állati tetemek mielőbbi eltávolítása érdekében, ennek észlelését mindenki köteles a közút kezelőjének bejelenteni. Az állati tetemek eltávolításáról a közút kezelője gondoskodik.

39. § (1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók környezetének tisztántartásáról, a csurgalékvíz megfelelő elvezetéséről az üzemeltető köteles gondoskodni.

(2) A közterületet használók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel a közterületen lévő kutakat szennyeznék.

V. Fejezet

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

A engedélyhez kötött tevékenységek

40. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.

(2) Ha a használat közút területét is érinti, úgy az engedély megadásához a közút kezelőjének hozzájárulását is be kell szerezni.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért használati díjat kell fizetni. A közterület-használati díjfizetési tevékenységek körét és a díj mértékét az 3. sz. melléklet tartalmazza.

41. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához;

b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerű engedély alapján kihelyezett építményre vagy tárgyra felszerelt reklám elhelyezéséhez;

c) árusító és árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítéséhez, üzlet előtti árubemutatóhoz;

d) építési munkával kapcsolatos létesítményekhez különösen állványzat, konténerek és ezek tartozékainak elhelyezéséhez, munkaterület körülhatárolásához, építőanyag tároláshoz;

e) alkalmi és mozgó árusításhoz, mozgó bolthoz;

f) film és televíziós felvételhez, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát huzamosan akadályozza, vagy elzárt területet igényel;

g) idény jellegű zöldség, gyümölcsárusításhoz;

h) kiállítás, alkalmi vásárhoz;

i) vendéglátó-ipari előkerthez;

j) szórakoztató, mutatványos tevékenységhez;

k) üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezéséhez;

l) közterület-használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosításához;

m) köztárgy elhelyezéséhez, fennmaradásához;

n) hangos hirdető berendezések elhelyezéséhez, üzemeltetéséhez;

o) állandó jellegű közterület foglalásához.

42. § Bejelentési kötelezettség alá tartoznak a következő közterület-használati formák:

a) a közút, a járda és zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevétele,

b) közműhálózatok hibaelhárításával kapcsolatos munkák elvégzése;

c) élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzése.

43. § A közterület-használati engedély kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kért közterület-használat

a) a lakosság nyugalmát túlzott mértékben zavarná;

b) sértené a városképi, műemléki, környezeti követelményeket;

c) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű korlátozásával járna.

44. § (1) Nem adható közterület-használati engedély, ha a használat

a) más vagy mások életét, testi épségét, vagyonát vagy a közbiztonságot sértené vagy veszélyeztetné;

b) zöldterületen levő növényállomány károsításával, pusztulásával járna;

c) közterületen nem árusítható termékek forgalmazását foglalja magába, kivéve a 28. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben;

d) közterület rendeltetésszerű használatát indokolatlan mértékben zavarná;

e) jármű iparszerű javítására irányul;

f) szállítójármű, tehergépjármű, pótkocsi, mezőgazdasági vontatók, munkagépek, erőgépek és tartozékainak valamint az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására irányul;

g) jogszabályba ütközik.

(2) Nem adható közterület-használati engedély abban az esetben sem, ha

a) létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

b) árusító, kereskedelmi-szolgáltató célokat szolgáló 15 m2 alapterület nagyságot meghaladó pavilonok létesítését igényli;

c) olyan építmények létesítésére, melyhez a közmű ellátás nem biztosítható.

Közterület-használati engedély iránti kérelem

45. § (1) Közterület-használati engedély iránti kérelem (továbbiakban: Kérelem) formanyomtatványon benyújtható be.

(2) A Kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, lakó- vagy telephelyét,

b) a használat célját,

c) a használat időtartamát,

d) a használat helyét,

e) a használat mértékét vagy felület nagyságát;

f) a használat módját.

(2) Az engedély iránti kérelemhez a 41. § b), c), i) pontjának esetében helyszínrajzot kell csatolni, melyen kérelmező feltünteti az elfoglalni kívánt terület pontos helyét;

(3) Közterületre kihelyezni kívánt reklám és hirdető berendezés esetén a kérelemhez csatolni kell a tervezett reklám rajzát vagy tervrajzát vagy fotóját.

(4) A Kérelemhez csatolni kell továbbá mindazt, melyre a kiállító hatóság számára a közterület-használati engedély kiadásához elengedhetetlenül szükséges.

46. § (1) A 13. § szerinti kezelői hozzájáruláshoz szükséges kérelmet a közút, közterület kezelőjéhez kell benyújtani.

(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) kérelmező nevét és címét;

b) a közút pontos megjelölését;

c) az igénybe venni kívánt terület helyszínrajzát;

d) a területen végzett munka pontos megnevezését, mennyiségét m2-ben megadva,

e) munka kezdésének időpontját;

f) a kivitelező nevét;

g) helyreállításért felelős nevét, címét;

h) eredeti állapot helyreállításának időpontját;

i) forgalomszabályozási tervet.

47. § (1) A közterület-használati engedély kiadását annak kell kérelmeznie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie.

(3) Az Önkormányzati és intézményeinek beruházásaihoz a kivitelezőnek kell közterület-használati engedélyt megkérnie, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül.

(4) A közterület-használati engedély a kérelmezőt nem mentesíti a jogszabályokban előírt szakhatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.

A közterület-használati engedély

48. § (1) Az engedélyezés polgármesteri hatáskörbe tartozik, a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, annak feltételeit határozatban engedélyezi.

(2) A jelen rendeletben meg nem nevezett közterület-használati formák esetében az engedélyezést a polgármester egyedileg bírálja el.

(3) A (1)-(2) bekezdésekben meghatározott engedélyeztetéshez szükséges döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya látja el.

49. § A Kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a mindenkor hatályos településrendezési terveket, építésügyi, városképi, műemlékvédelmi, környezetvédelmi és közegészségügyi előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, és érvényesíteni kell az engedélyhez kapcsolódó hatályos jogszabályok előírásait is.

50. § (1) Közterület-használati engedély

a) határozott időre, de legfeljebb egy évre;

b) valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig;

c) határidő nélkül visszavonásig adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre, építőanyag elhelyezésére közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.

51. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen

a) jogosult nevét, lakóhelyét vagy székhelyét;

b) a közterület használatának célját, határidejét vagy feltételét;

c) a közterület használatának helyét, módját, mértékét és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) a használati díj mértékét, megfizetésének módját és határidejét;

e) közterület igénybevétele során a jogosult állagmegóvási, tisztántartási és az eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét.

(2) A közterület-használati engedély, ha jellegéből az fakad, csak az engedélyest, bejelentett alkalmazottját, szervezet esetében bejegyzett tagját jogosítja a közterület használatára.

52. § A közterület-használati engedély megszűnik

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével;

b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével;

c) az engedélyben foglaltak megsértése miatti visszavonással;

d) a jogosult bejelenti a közterület használatának felhagyását.

53. § (1) A közterület használata során a használó köteles a területet rendben tartani, és a használat megszűnte után azt haladéktalanul - kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Eredeti állapot helyreállítására írásbeli kérelem alapján, ha az indokolt, legfeljebb 15 napos halasztás adható. A használó arra az időtartamra, amely a közterület-használati engedély lejártától vagy a használat megszűnésének időpontjától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszeresét köteles megfizetni.

(2) Ha a rendeltetéstől eltérő közterület használat során a növényzet, valamint a felszerelési tárgyak, építmények, berendezések sérülése várható, a használó köteles

a) előzetesen az illetékes hatósággal egyeztetett szükség szerinti favédelmi terv alapján a növényzet védelméről, favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni;

b) a növényzet lehetséges áttelepítéséről, az előírt pótlásról gondoskodni, illetőleg ha a pótlás a helyszínen nem lehetséges, a zöldkár ellenértékét megtéríteni;

c) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét vagy azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának) költségeit megtéríteni.

(3) Ha a használó a közterület helyreállításáról nem gondoskodik, az engedélyező hatóság a költségére a helyreállítást elvégeztetheti.

54. § Az engedélyezésre vonatkozó eljárásra a Közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell megfelelően alkalmazni.

Közterület használati díj

55. § (1) Az engedélyben meghatározott díjat az engedélyes egy összegben készpénzben, csekken, banki átutalással teljesítheti. A közterület-használati engedély indokolt esetben részletfizetést is meghatározhat.

(2) Díjfizetési kötelezettség alól állandó jellegű mentesség illeti meg a kérelmezőt

a) az egészségügyi célokat szolgáló létesítmények,

b) közúti közlekedési szolgáltatás ellátása érdekében menetrendszerű személyszállítás céljára szolgáló várakozóhely, fülke és várakozóhelyiség (megálló) tulajdonosát, valamint

c) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat, valamint a közforgalmú vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési és postai szervezetek létesítményeinek tulajdonosát, amennyiben a közterület-használat a feladata ellátása miatt szükséges.

(2) Kérelemre a díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése lehetséges az alábbi esetekben:

a) városi kulturális-, sport- és szabadidős közterület-használat esetében, amelyeket kizárólag önkormányzati intézmények, illetve költségvetési szervek szerveznek,

b) művészeti és tudományos tevékenységet bemutató kiállítás esetében,

c) egyházi szertartásokkal közvetlenül kapcsolatos közterület-használat esetében,

d) az önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítása során igénybe vett közterület-használat esetében, mennyiben a felújítási munkák végzése az önkormányzat megbízásából történik.

(4) A díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése nem mentesít a közterület eredetiállapotának helyreállítási kötelezettsége alól.

VI. Fejezet

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK ÉS A KÖZTERÜLETI ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

56. § (1) Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a hatóság felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, és az eredeti állapotot helyreállítani.

(2) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, azzal szemben a tényleges használt időtartam és terület alapján megállapítható közterület-használati díj ötszöröse is kiszabható.

57. § (1) Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy megkerüli, és a cselekmény súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

(2) A köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések, kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről közterület-felügyelet útján a Képviselő-testület gondoskodik

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása külön jogszabály alapján a jegyző hatáskörébe tartozik. A kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét külön jogszabály határozza meg

(4) A szabálysértésen tetten ért elkövető helyszíni bírsággal sújtható. A helyszíni bírság külön jogszabály által meghatározott legmagasabb összegig szabható ki.

(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

58. § A közterület használata során gondatlanság miatt bekövetkező zöldkár ellenértékét az elkövetőnek - túl a szabálysértés jogkövetkezményén - a hatóság által megállapított, 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet 1. sz. mellékletében rögzített faértékszámítás szerint kell megfizetni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

59. § (1) E rendelet - 9. § (3) bekezdése kivételével - 2008. év január 1-én lép hatályba. E rendelet 9. § (3) bekezdése 2008. július 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait 2008. január 1. után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 19/2004. (VI. 29.) KT rendelet,a 18/2005 (VIII. 1.) KT rendelet, a 19/2006 (IX. 1.) KT rendelet.

1. sz. melléklet a 37/ 2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez

Intézményes gondozású zöldfelületek
Terület megnevezése Terület nagysága (ha)
Szabadság tér központi rész 0.2662
Református templom, iskola melletti rész 0.2390
Kner tér 0.2460
Hősök útja (Fő út - Kossuth u. között) 0.0804
Fő út (Hősök útja - Kodály Z. utca: az út és az ingatlanok előtti zöldterület, valamint a kerékpárút melletti zöldfelület a belvízlevezető csatorna és a közút között) 0.4970
1919-es emlékmű zöldfelülete 0.1092
Kolmann ltp. előtti zöldterület 0.3186
Bajcsy-Zs. út - Fő út közlekedési csomópont 0.0853
Kossuth L. utca (Pásztor J. út - vasútállomás) 0.2042
vasútállomás előtti park 0.1956
Pásztor J. út /Fő út - Kossuth u./ 0.0473
Pásztor János tér 0.0782
Október 6. ltp. zöldterületének egy része 1.1028
Hősök tere, Dombszög 0.4633
Blaha L. utca /Fő út - Endrődi utca/ 0.2477

2. sz. melléklet a 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez

Mutatványos tevékenységre Gyomaendrőd Város területén igénybe vehető terület: a 5159/6 hrsz - Vásártér. A terület-használati engedélyét és díját e rendelet 20. § a) pontja szerint nem szabályozza a jelen rendelet.

3. számú melléklet a 37/2007. (XI. 30. )Gye. Kt. rendelethez

Közterület használati díjak:
1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet, védőtető, ernyőszerkezet [41. § a) pont] 200 Ft/m2/hó+Áfa
2. Árusító és egyéb fülke, újság, könyvárusítás, üzlet előtti árubemutató [41. § c) pont] 660 Ft/m2/hó+Áfa
3. Teher és különleges járművek, valamint vontatványok elhelyezése gépjárművenként és vontatványonként [14. § (1) bek.] nem engedélyezhető
4. Önálló hirdető berendezés hirdetési felületre [41. § b) pont] 560 Ft/m2/hó+Áfa
5. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása
6. hónapig terjedő időszakra
6 hónapon túli közterület-foglalás esetén
[41. § d) pont]

120 Ft/m2/hó+Áfa
240 Ft/m2/hó+Áfa
6. Idény jellegű zöldség, gyümölcs árusítás [41. § g) pont] 140 Ft/m2/nap+Áfa
7. Alkalmi és mozgó árusítás [41. § e) pont] 200 Ft/m2/nap+Áfa
8. Film és televíziós felvétel [41. § f) pont] 220 Ft/m2/nap+Áfa
9. Vendéglátó-ipari előkert [41. § i) pont] 800 Ft/m2/hó+Áfa
10. Szórakoztató, mutatványos (cirkuszi) tevékenység [41. § j) pont 100 Ft/m2/nap+Áfa
11. Kiállítás alkalmi vásár [41. § h) pont] 140 Ft/m2/nap+Áfa
12. Állandó jellegű közterület foglalás [41. § o) pont] 1540 Ft/m2/év+Áfa
13. Üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók ládák, göngyölegek elhelyezése [41. § k) pont] 200 Ft/m2/nap+Áfa
14. Közterület használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása [ 41. § l) pont] 66 Ftm2/hó+Áfa
15. Hangos hirdető berendezések elhelyezése, üzemeltetése [41. § n) pont] 560 Ft/m2/hó+Áfa
16. Meg nem nevezett közterület-használati formák [48. § (2) bek.] 66- 1540 Ft/m2/+Áfa
(jellegtől függően nap/hó/év)
17. A külterületi közterület használati díjak mértéke a fenti - belterületre vonatkozó - díjak 50 %-a.


1
Hatályba lépés dátuma: 2007. július 1.