A szöveg időállapota: 1992.IV.3. - 1996.XI.6.
Időállapot váltás: 1992.IV.3. - 1996.XI.6.
1996.XI.7. -


14/1992. (IV. 3.) KT számú rendelet

A helyi népszavazás és népi kezedményezés feltételeiről és eljárási rendjéről

/Az Ötv. 45 - 51. §-aival egységes szerkezetben/

Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete a város lakosságának - alkotmányos joga gyakorlása biztosításaként - a közügyek gyakorlásában való közvetlen részvétele érdekében az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 50 §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

HELYI NÉPSZAVAZÁS

1. § A képviselőtestület hatáskörébe tartozó, a település egészének vagy valamely részének a lakosságát közvetlenül érintő kérdésben a többségi állásfoglalás megállapítása érdekében lakossági kezdeményezésre népszavazást tűz ki.

Ötv. 45. § (1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az a választópolgár jogosult, akinek a településrészen állandó lakóhelye van.

(2) Az üdülőterületen az üdülőterületet érintő ügyben a helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben jogosult részt venni az üdülőterületen önálló ingatlantulajdonnal rendelkező választópolgár akkor is, ha nincs ott állandó lakóhelye.

46. §.(1) A képviselőtestület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:

a) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,

b) új község alakításának kezdeményezése,

c) közös képviselőtestület alakítása, a közös képviselőtestületből kiválás, továbbá

d) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.

2. § (1) A képviselőtestület népszavazást köteles kiírni:

- a településrész lakossági közösségének önkormányzati jogokkal való felruházására,

- a város közigazgatási területe egyes részeinek más önkormányzathoz csatolásáról, vagy onnan átvételéről,

- Az Általános Rendezési Terv a lakosság nagyobb csoportja életkörülményeit jelentősen befolyásoló módosításáról,

- a városi jelképek és szimbólumok meghatározásáról

(2) Helyi népszavazás a település meghatározott részét érintő ügyben az érintett településrészen is elrendelhető.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett településrész, község választói vehetnek részt.

(3) A képviselőtestület helyi népszavazást rendelhet el:

a) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó ügyben,

b) önkormányzati rendelet megerősítésére

(4) Nem rendelhető el népszavazás:

a) a költségvetésről való döntésre,

b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,

c) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben.

47. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

a) a települési képviselők legalább egynegyede,

b) a képviselőtestület bizottsága,

c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,

d) az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.

(2) A képviselőtestület köteles kiírni a népszavazást ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

3. § (1) A helyi népszavazást a városban, illetve a város hagyományosan elkülönült részében állandó lakóhellyel rendelkező választópolgárok 10 %-a kezdeményezheti.

(2) A helyi népszavazás kezdeményezése során a népszavazásra bocsájtandó kérdés megfogalmazására is javaslatot kell tenni.

(3) A képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a népszavazás kérdésében érintett választópolgárok 20 %-a kezdeményezte.

(3) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselőtestület a legközelebbi űlésén, de legkésőbb egy hónapon belül határoz. A helyi népszavazást az elrendelésétől számított két hónapon belül kell megtartani. A helyi népszavazás egy napra, vagy egymást követő napokra is kitűzhető.

(4) A képviselőtestület az ötszáz lakoson aluli községekben a helyi népszavazást a falugyűlés hatáskörébe utalhatja, azzal a feltétellel, hogy a felugyűlés döntése abban az esetben számít népszavazási döntésnek, ha a falugyűlésen a választópolgároknak több mint a felel jelen van.

4. § (1) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselőtestület minősített többségű határozattal dönt.

(2) A helyi népszavazás a településrészt érintő ügyben az érintett településrészen is elrendelhető.

(3) A képviselőtestület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában:

- meghatározza a szavazásra bocsátandó egy vagy több kérdés szövegét,

- településrészen tartandó szavazás esetén pontosan megjelöli az érintett településrészt, a szavazásra jogosultak körét,

- kitűzi a szavazás napját,

- meghatározza a szavazás előkészítésének, megszervezésének rendjét.

(4) A helyi népszavazás kérdését illetve kérdéseit úgy kell megfogalmazni, hogy arra a választópolgárok egyértelműen választ tudjanak adni.

(5) A szavazással eldöntendő kérdésről vagy kérdésekről a - népszavazás napja előtt egy hónapon belül - lakosságot demokratikus fórumokon, továbbá a sajtó útján széleskörűen tájékoztatni kell.

5. § (1) A helyi népszavazás akkor érvényes és eredményes, ha

a./ a szavazásban érintett választópolgároknak több mint a felel érvényesen szavazott és

b./ az érvényesen szavazókank több mint a felel a megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) azonos választ (válaszokat) adott.

(2) Az azonos kérdésre három vagy, több válaszlehetőséget tartalmazó helyi népszavazás akkor is eredményes, ha a kérdésre az (1) bekezdés a./ pontja szerinti érvényesen szavazók a legtöbb azonos választ adták.

48. § A népszavazás eredménye kötelező a képviselőtestületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselőtestület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.

6. § (1) A helyi szavazásra bocsátott kérdésben a képviselőtestület a szavazás eredményének megfelelően dönt, rendelkezésébe a lakossági többségi véleményt foglalja.

(2) A meghatározottnál kisebb szavazati arány esetén a képviselőtestület a döntés meghozatalánál a szavazás eredményét mérlegelve dönt.

NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS

49. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselőtestület elé terjesztehtő minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(2) A képviselőtestület önkormányzati rendeletében meghatározott - a választópolgárok öt százalékánál nem kevesebb és tíz százalékánál nem nagyobb - számú választópolgár a népi kezdeményezést a polgármesternek nyújtja be. A képviselőtestület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi űlésén, de legkésőbb egy hónapon belül dönt. A képviselőtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, amelyet a képviselőtestület által meghatározott számú választópolgár indítványozott.

7. § (1) A képviselőtestület a lakosság legalább 5 %-ának népi kezdeményezése során mérlegelni köteles a népi kezdeményezéssel döntésre javasolt kérdés megvitatását.

(2) A népi kezdeményezés során a döntésre javasolt ügyet pontosan és egyértelműen kell megfogalmazni.

(3) A képviselőtestület köteles megtárgyalni a népi kezdeményezést ha azt a választópolgárok legalább 10 %-a kezdeményezte.

(4) Népi kezdeményezés a város hagyományosan elkülönült részét érintő ügyben is benyújtható.

A NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI RENDJE

50. § A képviselőtestület önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeit, az eljárás rendjét.

8. § (1) A kezdeményezést tartalamazó aláírási ívek tartalmi és formai követelményei:

- az íveknek mindkét oldalát a javasolt kérdés, illetve a népi kezdeményezés tárgyának pontos megfogalmazásával kell kezdeni,

- az íveket sorszámozni kell,

- az íven az aláírás mellett fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható nevét, anyja nevét és lakcímét is,

(2) A helyi népszavazás elrendelésére irányuló indítványt, illetve a népi kezdeményezést irásban kell benyújtani a polgármesterhez. Lakossági kezdeményezésnél ahhoz mellékelni kell az aláírási íveket is.

(3) A népszavazásra irányuló indítvány és a népi kezdeményezés átvételét a polgármester elutasíthatja ha:

- az arra nem jogosult személyektől vagy szervektől érkezik,

- nem tünik ki a népszavazás kezdeményezésének célja a kezdeményezés megfogalmazásából, illetve az az Ötv. 46 § (4) bekezdésben foglaltakra irányul, vagy a kérdés eldöntése nem a képviselőtestület hatáskörébe tartozik,

- az előírtnál kevesebb a kezdeményező állampolgárok száma,

- a lakossági kezdeményezést tartalmazó dokumentum nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek.

(4) A választópolgárok meghatározott számát valamint a kezdeményező ívek hitelességét a Polgármesteri Hivatal népességnyilvántartási alapadatai alapján kell megállapítani.

(5) A polgármester a hozzá benyújtott kezdeményezést 8 napon belül továbbítja a helyi Választási Bizottsághoz. A választási bizottság gondoskodik a helyi népszavazás, népi kezdeményezés feltételeinek hitelesítéséről, melynek eredményéről mielőbb írásban tájékoztatja a polgármestert.

(6) A polgármester a Választási Bizottság hitelesítési eljárásáról szóló tájékoztatását a soronkövetkező testületi ülés elé terjeszti. A hitelesítés eredménytelensége esetén a képviselőtestület a népi kezdeményezést, illetve a népszavazás kezdeményezését visszautasíthatja.

(7) A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot, továbbá a népi kezdeményezés tárgyában való döntés képviselőtestületi ülésének időpontját, népszavazási hírdetmények, illetve a helyi sajtó útján kell közzé tenni.

(8) A helyi népszavazás lebonyolítására a képviselőtestület határozatában nem szabályozott kérdéseken túl egyébként az önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló törvényben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

(9) A népszavazás eredményéről a Választási Bizottság írásban tájékoztatja a polgármestert. A népszavazás eredményéről és a népi kezdeményezés tárgyában keletkezett képviselőtestületi döntésről a helyi sajtó útján kell tájékoztatni a lakosságot.

(10) A helyi népszavazás költségeit az önkormányzat fedezi.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi népszavazás elrendelésének jogsértő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a helyi népi kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt. Az alkotmányossági panaszt a jogszabálysértéstől számított tizenöt napon belül lehet benyújtani.

9. § Ez a rendelet 1992. április 1-én láp hatályba.