Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2018-04-26 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Térfigyelő kamerarendszert épít ki az önkormányzat

Ezt a hírt 1976 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2016-01-04 13:08:24

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. decemberi ülésén döntött arról, hogy a polgármester, mint a helyi önkormányzat közterület felügyelete vezetőjének kezdeményezésére, az önkormányzati közterület felügyelet üzemeltetésében működő közbiztonsági és bűnmegelőzési célú közterületi térfigyelő kamera-rendszert épít ki.
A közterületi kamerarendszer kiépítésére a 2016. évi költségvetésben 3 millió 600 ezer forint fejlesztési forrást irányoz elő, amely előreláthatólag 12 megfigyelési pont kiépítését teszi majd lehetővé. A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a rendszer kiépítése előtt a tervezett telepítési helyeket és annak alapját képező helyi jogszabályt (rendelet-tervezetet) társadalmi vitára bocsájtja, illetve egyezteti a rendőrséggel is.

Tisztelt Olvasó!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt években több alkalommal foglalkozott a közbiztonsági és bűnmegelőzési célú közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítésével. Ennek keretében a Bajcsy-Zsilinszky úton került elhelyezésre egy forgalomcsillapító berendezés (sebességmérő), amelynek üzemeltetése azonban a mai napig nem megoldott, időközben a berendezés műszakilag is elavult és térfigyelőként történő üzemeltetésre sem alkalmas.
A Belügyminisztérium által meghirdetett, a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítását támogató pályázatokon kétszer is indult önkormányzatunk. Sajnos egyik pályázatunk sem részesült támogatásban.
Jelenleg 1, a Békési Kistérségi Társulás tulajdonában lévő térfigyelő kamera működik városunkban, melyet a Békés Rendőrkapitányság üzemeltet. A kamera a Járási Hivatal épületén van elhelyezve és a Járási Hivatal valamint a buszmegálló közötti útkereszteződés és gyalogátjáró képét rögzíti.
A közbiztonsági helyzet, és különösen a közterületi rongálások, indokolttá teszik, hogy saját forrásból valósítsuk meg a legforgalmasabb, vagy egyéb megfontolásból legszükségesebbnek látott helyek térfigyelő kamerával történő ellátását. A Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület most kedvező feltételekkel vállalná, hogy közreműködne a saját beruházású rendszer eszközeinek a beszerzésében, felszerelésében és beüzemelésében. Az általuk adott árajánlat alapján 12 pontot tudnánk megfigyelés alá vonni úgy, hogy a központi adatgyűjtő szerver és feldolgozó számítógép az önkormányzati hivatal szerver szobájában kerülne elhelyezésre. Itt biztosított a szükséges kapcsolódó infrastruktúra és garantálható a rendszer- és adatvédelem logikai és fizikai biztonsága is. A végpontok megfelelő logikai védelemmel ellátott rádiós adatátviteli hálózaton csatlakoznának a központi számítógéphez. A rendszer üzemeltetését a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott szervezeti keretben működő közterület felügyeletünk látná el figyelemmel az adatkezelési szabályokra.
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az Infotv. 3. § 10. pontja szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése is. Az Infotv. 5. §-a alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
A fentiek alapján valakinek a képmása, illetve a róla készített felvétel személyes adatnak, ezek készítése, rögzítése, valamint tárolása pedig adatkezelésnek minősül. Ezen tevékenységek – törvényi rendelkezés hiányában – kizárólag az érintett hozzájárulásával végezhetőek.
A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület felügyelet üzemeltethet.
A közterület-felügyeletről szóló törvény (a továbbiakban: Ktftv.) rendelkezései 2009. szeptember 1-je óta a közterület-felügyeletet is feljogosítják arra, hogy közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezzen el, és felvételt készíthessen. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület döntött előzetesen, illetve az egyeztetéseket követően hozza meg végleges döntését 2016. februári rendes ülésén.
Megfigyelés alá kizárólag olyan közterület vonható, amely a közterület-felügyelet előterjesztésében szerepel. A Ktftv. a tájékoztatással összefüggésben további kötelezettségeket ró az adatkezelőre. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. Ezen túl a képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről (Ktftv. 7. § (4)-(5) bekezdés).

A felvétel „a rögzítés helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.” (Ktftv. 7. § 6. bekezdés)

A felügyelet a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törölni köteles, kivéve, ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított, és erről a felügyelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az esetben a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.
A létrehozandó közterület-felügyeleti rendszert önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell – többek között - hogy a rendszer milyen célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat pontosan meddig lehet tárolni.
Az Infotv. 65. §-ban foglaltak szerint mind a rendőrséget, mind az önkormányzatot, mint adatkezelőket bejelentési kötelezettség is terheli, melynek értelmében a személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt az Adatvédelmi Hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni a törvényben meghatározottakat.
Ha a rendszert a közterület-felügyelet üzemelteti, akkor a felügyelet tagja jogosult a rögzített felvételek megtekintésére.
Amennyiben a térfigyelő rendszer üzemeltetése a fenti feltételeknek megfelel, úgy a kamerák telepítése a személyes adatok védelme szempontjából nem kifogásolható. A térfigyelő rendszer működésének körülményeiről és feltételeiről adatkezelési szabályzatot is kell készítenünk, amelyet településünk honlapján is elérhetővé fogjuk tenni.
A kiépítésre kerülő rendszer első fázisában a következő 12 végpont telepítését tervezzük:
1) Hősök és Fő út kereszteződése (Totózó)
2) Dévaványai 4231 és a körösladányi 4232 jelű közút csatlakozása
3) Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os út kivezető szakasza)
4) Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése
5) Gyomai köztemető
6) Endrődi köztemető
7) Városháza
8) Hídfő utca 46-os út kivezető szakasza
9) Blaha Lujza utca 443-as út kivezető szakasza
10) Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza
11) Vásártéri lakótelepi játszótér
12) Dr. Csókási Béla tér

A képre kattintva az kinagyítható!
„TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/201.. (….) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.
2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;
b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése;
d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
3. § (1) A képfelvevők helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület-felügyeletet látja el.
4. § A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.
5. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.
6. § Ez a rendelet 2016. április 15-én lép hatályba.
1. melléklet a …/201. (…) önkormányzati rendelethez
A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszáma
A
B
1
Hősök és Fő út kereszteződése
1
2
Dévaványai 4231 és a körösladányi 4232 jelű közút csatlakozása
1
3
Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os közút kivezető szakasza)
1
4
Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése
1
5
Gyomai köztemető
1
6
Endrődi köztemető
1
7
Városháza
1
8
Hídfő utca 46-os közút kivezető szakasza
1
9
Blaha Lujza utca 443-as közút kivezető szakasza
1
10
Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza
1
11
Vásártéri lakótelepi játszótér
1
12
Dr. Csókási Béla tér
1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. decemberi ülésén elhatározta a térfigyelő kamerarendszert szabályozó rendelet–tervezetet alkalmasnak találja további szakmai és társadalmi egyeztetésre, véleményezésre, amelyet a térkép után talál meg.
Kérjük, hogy közterületi térfigyelő rendszerrel kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat szíveskedjenek hozzánk eljuttatni 2016. január 31-éig.


Gyomaendrőd, 2015. december.


Toldi Balázs s. k.
polgármester

 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2017. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105